Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. |
imieniny obchodzą: Jolanta, Olimpia
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

ZAPYTANIE OFERTOWE

Strona główna » Aktualności » ZAPYTANIE OFERTOWE

wielkość tekstu:A | A | A

 

 
Do tego postępowania nie mają zastosowania zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm. ).
 
Zamawiający:
Gmina i Miasto Koziegłowy, ul. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, tel. 34 314 12 19, fax 34 314 12 19, e-mail: um@kozieglowy.pl, www.kozieglowy.pl
 
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym wnioso-studium dla projektów pn.:
1.Przedszkole w Koziegłowach
2.Przedszkole w Pińczycach
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT Subregionu Północnego.
 
Istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, których celem jest opracowanie analiz na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosko-studium dla 2 projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT Subregionu Północnego, a w szczególności:
- szczegółowa diagnoza, analiza strategiczna i zasad horyzontalnych
- analiza instytucjonalna, prawna projektu i wnioskodawcy
- analiza pod kątem utrzymania celów i trwałości projektu
- pomoc publiczna w projekcie
- analiza techniczna
- analiza specyficzna
- analiza finansowa, ekonomiczna, w tym: harmonogram realizacji projektu, ustalenie poziomu dofinansowania, montaż finansowy
- analiza wrażliwości i ryzyka
Dokumentacja przekazana w formie elektronicznej 1 egz. (w wersji edytowanej, w formacie .doc i .xls) oraz w wersji papierowej 1 egz.
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty i dane do opracowania przedmiotu zamówienia, w tym: dokumentację projektowo-kosztorysową, specyfikację techniczną wyposażenia, w tym: ilość, rodzaj, typ, główne parametry, decyzje administracyjne, sprawozdania finansowe, informacje nt. stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej, grup przedszkolnych etc. koncepcję wykorzystania infrastruktury zaplanowanej w ramach projektu, nową ofertę edukacyjną
 
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosko-studium dla projektów pn.:
1.Przedszkole w Koziegłowach- do dnia 29.10.2015
2.Przedszkole w Pińczycach- do dnia 29.12.2015
 
Sposób oceny ofert/kryteria oceny:
- cena brutto- 100%

 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, czyli udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- co najmniej 3 usług polegających na opracowaniu co najmniej 3 studiów wykonalności dla projektów, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Do oferty należy dołączyć stosowne poświadczenie, np. referencje.
 
Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty:
- Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;
- W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku- dla każdego projektu oddzielnie,
- Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
- Do oferty należy dołączyć stosowne poświadczenia, w tym: referencje dot. spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
- Nazwa i adres oferenta oraz napis „Zapytanie ofertowe- Analizy na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT Subregionu Północnego”
 
Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty proszę składać w formie papierowej w terminie do dnia 02.10.2015r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe- Analizy na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 12.1.2”- osobiście w siedzibie Zamawiającego.
 
Osoba do kontaktu:
Edyta Wrzosowska
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
tel./fax. 34 314 12 19
 
 
 

czytano: 1189 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.