Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
poniedziałek, 17 grudnia 2018 r. |
imieniny obchodzą: Jolanta, Olimpia
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Aktualności » Zapytanie ofertowe

wielkość tekstu:A | A | A

Do tego postępowania nie mają zastosowania zasady określone w ustawie  z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r. z póź.zm).

Zamawiający:
Gmina i Miasto Koziegłowy, ul. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, Tel: 34 314 12 19, fax: 34 314 1 533, e-mail: um@kozieglowy.pl, www.kozieglowy.pl

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby wniosko-studium dla projektu:
„Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddzialanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego.

Istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, których celem jest  opracowanie  dokumentacji aplikacyjnej, na potrzeby wniosko-studium dla projektu w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego, a w szczególności:
• Opracowanie studium wykonalności zawierającego m.in. niezbędne analizy, w tym:
-szczegółowa diagnoza, analiza strategiczna i zasad horyzontalnych
-komplementarność projektu i powiązania
-uzasadnienie spełnienia kryteriów
-analiza instytucjonalna, prawna projektu i wnioskodawcy
-analiza pod kątem utrzymania celów i trwałości projektu
-pomoc publiczna w projekcie, w tym: test pomocy publicznej
-analiza techniczna
-analiza specyficzna
-zakres rzeczowo-finansowy projektu
-analiza finansowa, w tym: harmonogram realizacji projektu, ustalenie poziomu dofinansowania, luka w finansowaniu, montaż finansowy
-analiza wrażliwości i ryzyka
- mierzalne wskaźniki projektu
-analiza postępowań i zamówień publicznych (jeśli realizacja projektu została rozpoczęta)
-powiązanie ze strategiami
-realizacja zasad horyzontalnych

• Opracowanie niezbędnych załączników, w tym: oświadczeń, analizy oddziaływania na środowisko, analizy finansowej,

• Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w systemie LSI oraz dołączenie wszystkich wymaganych załączników.

 Dokumentacja przekazana w formie elektronicznej 1 egz. (w wersji edytowalnej, w formacie doc i .xls) oraz w wersji papierowej 1 egz.

Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty i dane do opracowania przedmiotu zamówienia, w tym: dokumentację projektowo-kosztorysową, decyzje administracyjne, sprawozdania finansowe i inne niezbędne.

Termin wykonania zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosko-studium dla projektów pn.:
„Montaż instalacji służących do produkcji energii pochodzącej  ze  źródeł  odnawialnych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy” – do dnia 02.03.2016.

Sposób oceny ofert/kryteria oceny:
- cena brutto - 100%

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, czyli udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich trzech
 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej trzech usług polegających na opracowaniu  co najmniej trzech studiów wykonalności dla projektów, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Do oferty należy dołączyć stosowne poświadczenie, np.: referencje.

Sposób obliczenia ceny, przygotowania oferty:
- cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;
- w ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – dla każdego projektu oddzielnie,
- cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;
- ofertę należy sporządzić w języku polskim;
- do oferty należy dołączyć stosowne poświadczenia, w tym: referencje dot. spełnienia warunku udziału w postępowaniu
-nazwa i adres oferenta oraz napis „„Zapytanie ofertowe – dokumentacja aplikacyjna w ramach RPO WSL 2014-2020, poddzialanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Północnego”

Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty proszę składać osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy lub e-mail na adres: e.wrzosowska@kozieglowy.pl, w terminie do dnia 29.01.2016r. do godz. 16:00.

Osoba do kontaktu:
Edyta Wrzosowska
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy
tel./fax. 34 3141 219
e-mail.: e.wrzosowska@kozieglowy.pl

czytano: 1077 razy

źródło: kozieglowy.pl

Strona główna
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.