Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Nowa Gospodarka odpadami komunalnymi

Strona główna » Nowa Gospodarka odpadami komunalnymi

Dostępne podkategorie:

wielkość tekstu:A | A | A

Wszystkie wpłaty za gospodarkę odpadami wynikające z deklaracji należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie o/Koziegłowy 62 8279 1010 0300 0068 2003 0467

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2012 r. wprowadza rewolucyjne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiana prawa ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów i zwiększenie poziomu recyclingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zredukowanie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach jest uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających z transportu odpadów komunalnych.
System odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2013 r.
Gmina przejmie obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (np. nieruchomości wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej) położonych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
Obowiązkiem wynikającym z wprowadzonych zmian będzie złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona będzie od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz od stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej  w przeliczeniu na mieszkańca. W przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność, w związku, z którą powstają odpady, a nie zamieszkują na niej mieszkańcy, opłata uzależniona będzie od ilości wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażonej w litrach odzwierciedlających pojemność pojemników oraz od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami, ustalonej dla tych pojemników. W sytuacji, gdy na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy i prowadzona jest działalność, wprowadzono obowiązek uiszczania dwóch ww. opłat. Deklarację składać będą właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, zarządcy nieruchomości, jednostki organizacyjne.
Pierwszy raz deklarację należy złożyć do dnia 31 marca 2013 r. lub w ciągi 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca, a następnie w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji. Formularz deklaracji można pobrać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (pok. nr 1), ze strony internetowej www.kozieglowy.ploraz u Sołtysów. Należy pamiętać o terminowym składaniu deklaracji, gdyż niewypełnienie tego obowiązku w terminie, będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego     i  docelowo określeniem, w drodze decyzji, wysokości opłaty na podstawie szacunków dla nieruchomości o podobnym charakterze, co spowoduje wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w konsekwencji może wpłynąć na podniesienie stawki opłaty za odbiór odpadów.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Należy pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy na odbiór odpadów.                    
 Umowa ta powinna obowiązywać tylko do 30 czerwca 2013 r. Od tego dnia odpady od wszystkich mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy odbierać będzie jeden przedsiębiorca, który zostanie wyłoniony przez Gminę w przetargu, w zamian za co uiszczać będziemy na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami. Każdy, kto posiada umowę na odbiór odpadów, musi sprawdzić jaki jest termin jej wypowiedzenia i złożyć w odpowiednim czasie przedsiębiorcy, z którym jest zawarta, wypowiedzenie. Jeśli umowa nie będzie rozwiązana na czas, może dojść do sytuacji, że zapłacimy podwójnie: Gminie i przedsiębiorcy, z którym mamy podpisaną umowę.
Od 1 lipca 2013 r. wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Wpłat dokonują osoby i podmioty składające deklarację. Opłatę należy uiszczać miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy lub w kasie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. W związku z tym, że system odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy rozpocznie działanie od 1 lipca 2013 r. pierwszą opłatę wpłacamy do 15 lipca 2013 r.
Proponuje się dwie stawki opłat:
- 15 zł/os/miesiąc – jeżeli odpady nie będą zbierane w sposób selektywny, tzn. wszystkie odpady będą wrzucane do pojemnika na odpady komunalne zmieszane,
- 6 zł/os/miesiąc – jeżeli odpady będą zbierane selektywnie (w sposób prawidłowy), tzn. odpady będą zbierane z podziałem na odpowiednie frakcje (szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, makulatura, metale, odpady biodegradowalne).
W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym należy pamiętać o terminach wywozu. W dniu odbioru odpadów zmieszanych pojemniki na odpady muszą być wystawione przed posesje, a w dniu wywozu odpadów zebranych selektywnie wystawiamy worki lub pojemniki z tymi odpadami.
Bardzo ważne są zasady właściwego segregowania odpadów. Odpady, które zbierane są selektywnie oddzielamy i gromadzimy w przeznaczonych do tego workach lub wrzucamy do odpowiednich pojemników. W razie stwierdzenia, że pomimo zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiorki odpadów nie są przestrzegane jej zasady, wystawiona zostanie decyzja administracyjna o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyższej stawki.
 
 Instrukcja segregacji odpadami …
Worek lub pojemnik niebieski (przeznaczony na materiały papierowe)
wrzucamy:
- gazety, książki, katalogi, zeszyty, prospekty, ulotki,
- papierowe torebki i worki,
- papier szkolny, biurowy,
- papier pakowy,
- tekturę, pudełka tekturowe, papierowe
 
nie wrzucamy:
- papieru z folią,
- papieru lakierowanego,
- opakowań po jajach,
- papieru termicznego i faksowego, kalki
- zdjęć,
- tapet,
- styropianu,
- mokrego lub tłustego papieru
- odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pieluchy)
Uwaga:
Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe.
 
 
Worek lub pojemnik żółty (przeznaczony na tworzywo sztuczne np. plastik, metal)
wrzucamy:
- plastikowe opakowania oznaczone symbolami PET, HDPE, LDPE, PE, PP,
- puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
- plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
- plastikowe zakrętki,
- folia i torebki z tworzyw sztucznych,
- plastikowe torebki, worki, reklamówki,
- plastikowe koszyczki po owocach,
- puszki po napojach, konserwach,
 
nie wrzucamy:
- butelek po olejach spożywczych, chłodniczych, samochodowych,
- opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach,
- opakowań po lekach,
- styropianu,
- gumy,
- butelek z jakąkolwiek zawartością,
- puszek po farbach,
- opakowań po aerozolach,
- opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych,
- sprzętu AGD,
- skrzynek po napojach,
- baterii,
- szczoteczek do zębów,
Uwaga:
Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika.
 
Worek lub pojemnik zielony (przeznaczony na szkło kolorowe)
wrzucamy:
- butelki i słoiki szklane po napojach
i żywności,
- butelki po napojach alkoholowych,
- szklane opakowania po kosmetykach,
 
nie wrzucamy:
- porcelany i ceramiki, doniczek,
- żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów,
- szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,
- zniczy,
- talerzy,
- fajansu,
- kineskopów i lamp telewizyjnych,
- luster, szyb samochodowych,
- termometrów
Uwaga:
Zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika.
Worek lub pojemnik brązowy (przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji)
wrzucamy:
- skoszoną trawę, liście, części roślin,
- drobne gałęzie,
- kwiaty cięte, rośliny doniczkowe,
- odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (obierki, resztki jedzenia),
- resztki owoców czy warzyw,
- pieczywo, skorupki jaj, fusy herbaty i kawy łącznie z filtrami,
- resztki lub przeterminowane produkty mleczne bez opakowania
 
nie wrzucamy:
- ryb, mięsa, wędlin i kości,
- resztek oleju,
- odchodów zwierzęcych,
- artykułów higienicznych (pampersy, podpaski)
Odpady pozostałe po segregacji, które nie mogą znaleźć się workach lub pojemnikach do zbiórki selektywnej ani nie należą do powyższej grupy odpadów wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
W przypadku odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się możliwość ich kompostowania we własnym zakresie. W takim przypadku należy zaznaczyć odpowiedź TAK w punkcie 48. Deklaracji.
Baterie
Większość baterii to odpady niebezpieczne, dlatego należy je zbierać i oddzielać od innych odpadów powstających w naszym domu.
Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w większości dużych placówek handlowych prowadzących ich sprzedaż (supermarkety, dyskonty, sklepy osiedlowe), a także w placówkach oświatowych i instytucjach.
 
Przeterminowane lub niewykorzystane leki, termometry, igły, strzykawki.
Takie produkty należy zanieść do punktów zbiórki znajdujących się w większości aptek.
 
Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.
Stary przedmiot możemy zostawić w sklepie przy zakupie nowego w stosunku 1:1, czyli stary sprzęt za nowy. Jeśli nie decydujemy się na zakup nowego urządzenia, skontaktujmy się  z profesjonalną formą, która zagospodaruje i zutylizuje zużyty sprzęt. Zostaną one poddane recyklingowi. Okresowo przeprowadzana będzie zbiórka takich odpadów przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy we współpracy z uprawnioną firmą.
 
Odpady powstałe w wyniku remontu obiektów na terenie nieruchomości należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie i przekazać przedsiębiorcy posiadającemu stosowną koncesję.
 
Meble i inne odpady wielkogabarytowe (materace, dywany, wózki dziecięce, zużyte opony itp.) będą zbierane okresowo przez Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy we współpracy z uprawnioną firmą.
 
INFORMACJA
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w przedmiocie wypowiadania dotychczasowych umów zawartych z firmami odbierającymi odpady, poniżej przedstawiamy wyjaśnienia udzielone przez Ministerstwo Środowiska.
„Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z późn. zm.) właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie ustawy ma zawartą z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie obowiązywania tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.  Ponadto, w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy przed upływem 30 czerwca 2013 r. właściciel nieruchomości jest obowiązany poinformować o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Oznacza to, że od dnia 1 lipca 2013 r., a więc po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, właściciel nieruchomości, który jest objęty systemem gospodarowania odpadami przez gminę będzie zobowiązany uiszczać opłaty na rzecz gminy. W celu uniknięcia płacenia podwójnej opłaty, właściciel nieruchomości powinien z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę tak, aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 r. Nie ma podstaw do przyjęcia poglądu,  że dotychczasowe umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości same wygasną. Gmina nie może wypowiedzieć umowy zawartej przez właściciela nieruchomości, bo nie jest jej stroną. Może to uczynić jedynie właściciel nieruchomości, który jest stroną umowy”.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy www.kozieglowy.pl oraz w pokoju nr 11 tut. Urzędu.
 
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
INFORMACJA
 
Informujemy, iż każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (nieruchomości wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej) ma obowiązek złożenia deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w Urzędzie Gminy     i Miasta Koziegłowy do dnia 31 marca 2013 roku.
Prosimy o terminowe składanie deklaracji, gdyż niewypełnienie  tego obowiązku w terminie, będzie skutkować wszczęciem postępowania administracyjnego, co spowoduje wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w konsekwencji może wpłynąć na podniesienie stawki opłaty za odbiór odpadów.
 
Formularz deklaracji można pobrać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (pok. nr 1), ze strony internetowej www.kozieglowy.pl oraz u Sołtysów.
Przedmiotową deklarację po wypełnieniu należy złożyć w Biurze Podawczym tut. Urzędu (pok. nr 1) lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Plac Moniuszki 14, 42 – 350 Koziegłowy.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy www.kozieglowy.pl oraz w pokoju nr 11 tut. Urzędu.
Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami,
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
 
Strona główna Drukuj dokument
Galeria
Ilość zdjęć: 138
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi
Rezerwat Przyrody "Cisy" w Hucie Starej utworzony został w 1957 roku. Rezerwat zajmuje powierzchnię 2,65 ha i chroni naturalne środowisko cisa w ... więcej »