Slajd #1 Slajd #2 Slajd #3 Slajd #4 Slajd #5
czwartek, 12 grudnia 2019 r. |
imieniny obchodzą: Aleksandra, Dagmara
Wybierz kolorystykę:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Biuletyn Informacji Publicznej Gmina i miasto Koziegłowy
Kalendarz
Ankieta

Skąd dowiedział się Pan/Pani o II Festiwalu Miłośników Koni i Muzyki Z Kopyta

archiwum ankiet
NSR

Współpraca

Strona główna » Organizacje i stowarzyszenia » Współpraca

wielkość tekstu:A | A | A

Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Bożena Kolasa:  bozena.kolasa@kozieglowy.pltel. 797 994 856

Pomoc w realizacji  Programu Współpracy Gminy i  Miasta  Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi, wyszukiwanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania, wsparcie organizacji pozarządowych w przygotowaniu przez nie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, prowadzenie usług doradczych, szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców zainteresowanych wolontariatem lub podjęciem działalności w trzecim sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do sektora pozarządowego lub których beneficjentem jest sektor pozarządowy.

Polecane strony: https://fundusze.ngo.pl/aktualne    https://granty.pl/

Informacje o aktualnych konkursach

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem działania są skierowane do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”

pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Najważniejsze informacje:

dotacje do 10 000 zł,

nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków,

dostępne środki 1 800 000 zł,

zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r.,

wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,

brak wymogu wkładu własnego.

Więcej szczegółów:

Regulamin konkursu wraz z załącznikami,https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/dokumenty/

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi – FAQ. https://www.niw.gov.pl/proo-priorytet-5-faq-najczesciej-zadawane-pytania/

Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „odLOTTOwa jazda” ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego.

Ideą akcji „odLOTTOwa jazda” jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżanie kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu. Udział w akcji mogą wziąć organizacje non-profit, podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie nastawione na osiąganie zysku. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach, w okresie maj–wrzesień br. W pierwszym etapie zgłaszane są inicjatywy społeczne, których tematyka musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji LOTTO. Drugi etap to rywalizacja właściwa (czerwiec-wrzesień br.), czyli pokonywanie kilometrów na rowerach, na rzecz wybranych inicjatyw. Wygrywa organizacja, która zbierze na swoim koncie najwięcej kilometrów.

odLOTTOwa jazda:

· Termin maj-wrzesień br. (w tym wyjeżdżanie kilometrów czerwiec-wrzesień br.),

· Liczba uczestników – ponad 12 000 uczestników (w poprzedniej edycji programu),

· Przejechane kilometry – ponad 11 000 000 km na rowerze (w poprzedniej edycji programu),

· Zasięg wydarzenia ogólnopolski,

· Uczestnictwo bezpłatne,

· Główne cele: promowanie aktywności fizycznej i wrażliwości społecznej,

Więcej informacji: https://fundusze.ngo.pl/291328-odlottowa-jazda.html

 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła III edycję konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna! 

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną, poprawić jej estetykę, funkcjonalność lub modernizację.

Kto może wziąć udział i kiedy:

fundacje;

stowarzyszenia;

biblioteki publiczne;

domy kultury;

jednostki samorządu terytorialnego;

koła gospodyń wiejskich.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;

pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych;

wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;

wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;

zakup Sprzętu związanego z prowadzonym projektem;

porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;

zakup artykułów spożywczych, którego koszt nie przekracza 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;

koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;

koszt tablicy informacyjnej.

Termin składania wniosków: 16.04.2019 -16.06.2019

https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Udziela wsparcia osobom prawnym i organizacjom, które nie posiadają osobowości prawnej. Nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym. Tylko w przypadku pracowników GK PGE oraz członków ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, darowizna może być udzielona bezpośrednio osobie fizycznej. Wsparcie może zostać przyznane m.in. fundacjom i stowarzyszeniom, szkołom, uczelniom, domom dziecka, ośrodkom opieki społecznej, organizacjom i instytucjom działającym na rzecz dobra publicznego, zakładom opieki zdrowotnej (np. szpitalom). Projekty i działania beneficjentów powinny być spójne ze strategią PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA i zgodne ze statutem Fundacji PGE.

Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

nauka i edukacja

lecznictwo i ochrona zdrowia

pomoc społeczna

działalność ekologiczna i ochrona środowiska

sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Nadesłane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z kolejnością nadesłania. Pierwszy etap oceny, to ocena formalna wniosku, której dokonują pracownicy Biura Fundacji. Kolejny etap to rozpatrzenie dokumentów podczas posiedzenia Zarządu Fundacji. Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 5000 Euro, wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany również przez Radę Fundacji.

Po zaakceptowaniu wniosku, Beneficjent zostaje pisemnie poinformowany o pozytywnej decyzji, a wnioskowana kwota zostaje przelana na wskazane konto w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.

Jeżeli kwota przekracza 5000 Euro, dodatkowo musi zostać podpisana Umowa o darowiznę, w której określone są zasady przyznania i wydatkowania środków. ! Wnioskodawca każdorazowo zobowiązuje się rozliczyć z przyznanej darowizny, w tym celu powinien skontaktować się bezpośrednio z Biurem Fundacji PGE w celu wyznaczenia terminu i ustalenia szczegółów.

Jak otrzymać wsparcie krok po kroku:  https://www.gkpge.pl/fundacja/Programy/Filantropia

 

Konkursy 2019

źródło: Newsletter granty.pl – 11-18.09.2019

EDUKACJA I MŁODZIEŻ

EDUKACJA CYFROWA -- Do 23 września br. można składać wnioski w ramach projektu Lekcja:Enter zakładającego przeszkolenie kadry wykwalifikowanych trenerów regionalnych i lokalnych, którzy będą odpowiedzialni za szkolenia nauczycieli w zakresie edukacji cyfrowej.

Oprócz wsparcia finansowego w postaci dotacji beneficjenci programu otrzymują wsparcie merytoryczne.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać Placówki Doskonalenia Nauczycieli samodzielnie lub w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi.

Projekt prowadzi Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.

Czytaj dalej: https://granty.pl/25736

PROJEKTY MŁODZIEŻOWE W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH - Fundacja Polki Mogą Wszystko (dawniej Fundacja Przyjaciółka) ogłosiła tegoroczny nabór wniosków w ramach programu „Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych”. Program przewiduje wsparcie finansowe w wysokości 4.000 zł dla autorskich projektów przygotowanych przez młodzież w wieku 13+ mieszkającą w miejscowościach do 20.000 mieszkańców.

Wnioski o dotacje mogą składać placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy młodzieżowe pod nadzorem osoby dorosłej.

Sponsorem programu jest firma SC Johnson.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r.

Więcej: https://granty.pl/11587

 

KONKURS WIEDZY O USA - Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła kolejną edycję konkursu „Know America”. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy polskiej młodzieży o Stanach Zjednoczonych.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie polskich szkół średnich wszystkich typów w wieku od 14 do 19 lat.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 października 2019 r.

Czytaj dalej: https://granty.pl/355

 

ZIMOWISKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - Fundacja ING Dzieciom ogłosiła nabór wniosków w ramach konkursu „Turnusy Uśmiechu”. Celem konkursu jest realizacja pomysłów na bezpłatne 12-dniowe zimowiska dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Nagrodą w konkursie jest udział pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w 12-dniowym zimowisku i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. W każdej edycji konkursu przyznaje się 3 nagrody.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2019.

Więcej: https://granty.pl/25977

 

OPIEKA DLA NAJMŁODSZYCH DZIECI - Do końca roku, w ramach programu „Maluch+” 2019, w całej Polsce ma powstać ok. 27,6 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci, a dofinansowanych zostanie ok. 74,6 tys.

już istniejących, w tym 734 miejsca przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych.

Więcej: https://granty.pl/25973

 

STYPENDIA DLA DZIECI PRACOWNIKÓW GRUPY ORLEN - Trwa nabór wniosków w ramach 5. edycji Programu Stypendialnego „Dla Orłów”.

W ramach programu przewidziano stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów - klas 7., 8. szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych - dzieci: pracowników, emerytów, rencistów oraz zmarłych pracowników PKN ORLEN S.A., a także Spółek należących do GRUPY ORLEN, które przystąpiły do Programu.

Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN.

Wnioski w wersji on-line należy składać do 30 września 2019 r.

Ostateczny termin przesyłania wniosków w wersji papierowej upływa 7 października 2019 r.

Więcej: https://granty.pl/1907

 

FIRMY

PROJEKTY BADAWCZE MŚP - Ogłoszono kolejne terminy składania wniosków w

ramach programu „Eurostars”. Program umożliwia dofinansowanie projektów

badawczych realizowanych przez mikro-, małych lub średnich

przedsiębiorców we współpracy z partnerami międzynarodowymi (m.in.

ośrodkami badawczymi, szkołami wyższymi lub przedsiębiorstwami. W ramach

projektu musi powstać plan wdrożenia rezultatów projektu w okresie 2 lat

od jego zakończenia.

Najbliższe terminy składania wniosków upływają 13 lutego oraz 3 września

2020 r.

Więcej: https://granty.pl/2892

 

GRANTY NA TRANSFER TECHNOLOGII - Sieć Otwartych Innowacji to projekt,

w ramach którego małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać granty na

transfer technologii w postaci zwrotu kosztów zakupu wartości

niematerialnych i prawnych  o charakterze innowacyjnym (np. w postaci

patentów, wzorów użytkowych lub przemysłowych, praw autorskich do

oprogramowania, itd.).

Projekt grantowy „Sieć otwartych innowacji” jest realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent

Działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Realizatorem projektu jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach naboru ciągłego lecz nie

później niż do 31 grudnia 2019 r. (nabór jest podzielony na rundy

miesięczne).

Czytaj dalej: https://granty.pl/22674

 

KONKURS DLA FIRM MAJĄCYCH POZYTYWNY WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO - Trwa

nabór zgłoszeń w ramach konkursu „CHIVAS venture 2020 – Polska”. Celem

konkursu jest wyłonienie przedsiębiorstw wywierających pozytywny wpływ

na społeczeństwo.

Konkurs ma charakter globalny i jest organizowany przez firmę Chivas

Brothers Limited.

Konkurs Lokalny w Polsce jest prowadzony przez spółkę WYBOROWA S.A.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń w ramach Konkursu Lokalnego w

Polsce upływa 31 października 2019 r.

Więcej: https://granty.pl/26327

 

IT

WIFI W GMINACH - Wkrótce rozpoczyna się kolejny nabór wniosków w

ramach programu WiFi4EU przewidującego dotacje dla gmin na zakup sprzętu

do hotspotów i jego instalację. Ogłoszony nabór jest bardzo krótki –

rozpoczyna się 19 września o godz. 13:00 i będzie trwał do 20 września

2019 r. do godz. 17:00.

Budżet naboru wynosi 26.700.000 euro. Wsparcie w wysokości 15.000 euro

zostanie przyznane 1780 gminom z całej Unii Europejskiej.

Przyznawanie dotacji odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”,

dlatego też tak ważne jest jak najszybsze przesłanie zgłoszenia za

pośrednictwem strony internetowej programu.

Czytaj dalej: https://granty.pl/15553

 

KULTURA

DZIEDZICTWO KULTUROWE - Trwa nabór wniosków do Europejskich Nagród

Dziedzictwa Kulturowego (Europa Nostra Awards). Projekty można przesyłać

do 1 października 2019 r. Europa Nostra Awards to najważniejsze

wyróżnienie w Europie w dziedzinie dziedzictwa kulturowego, kierowane do

architektów, rzemieślników, specjalistów z zakresu dziedzictwa

kulturowego, wolontariuszy, instytucji publicznych oraz prywatnych, a

także lokalnych społeczności.

Więcej: https://granty.pl/14476

 

STAŻE W INSTYTUCJACH KULTURY - Narodowe Centrum Kultury ogłosiło

ostatni, tegoroczny nabór wniosków w ramach programu stażowego

„Praktykuj w kulturze”. W programie mogą wziąć udział studenci do 30

roku życia odbywający studia artystyczne lub humanistyczne związane z

kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja

kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, filologie,

etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki

plastyczne, kinematografia itd. lub absolwenci tych studiów. Stażyści

nie otrzymują wynagrodzenia za udział w projekcie.

Terminy składania wniosków:

- 29 września 2019 (nabór dla instytucji),

- 1-13 października 2019 (nabór dla praktykantów),

- 15-20 października 2019 (nabór uzupełniający).

Więcej: https://granty.pl/2833

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE - Nabór wniosków do programu „Mój Prąd”

ruszył 30 sierpnia br., a już po niecałych dwóch tygodniach kwota

dofinansowania, wynikająca z wniosków przekazanych do akceptacji

Ministra Energii, przekroczyła 1 milion złotych.

Więcej: https://granty.pl/26181

 

TERMOMODERNIZACJA I REMONTY - Środki z Funduszu Termomodernizacji i

Remontów dotrą do szerszego grona odbiorców. Rozszerzony zostanie także

zakres prac, na które można otrzymać wsparcie. Dofinansowanie z Funduszu

obejmie wzmocnienia ścian w budynkach z "wielkiej płyty", montaż

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz remonty budynków

komunalnych.

Więcej: https://granty.pl/26069

 

DOTACJE I POŻYCZKI NA MODERNIZACJĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKÓW - Trwa nabór

wniosków w ramach programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne.

Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Program

przewiduje dotacje oraz pożyczki dla projektów mających na celu poprawę

jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach

(m.in. szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, hospicjach,

obiektach zabytkowych i sakralnych, domach studenckich, itd.).

Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 20 września 2019 r.

Więcej: https://granty.pl/9233

 

FUNDUSZE NORWESKIE - Minister Środowiska poinformował, że na przełomie

2019 r. i 2020 r. rozpocznie się realizacja programu „Środowisko,

Energia i Zmiany Klimatu” w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG

w Polsce.

Więcej: https://granty.pl/26167

 

ROLNICTWO I WIEŚ

KONKURS DLA MŁODZIEŻY - Do 3 października można przesyłać prace w

ramach konkursu „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów polskich szkół ponadpodstawowych i

studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym.

Zadaniem uczestników jest realizacja filmu na temat właściwych zachowań

związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz minimalizowania

ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym.

Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi i jest realizowany w ramach kampanii wdrożenia Strategii Wizji Zero

w sektorze rolniczym w Polsce. Partnerami kampanii są: Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,

Fundacja PGE, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Państwowa Inspekcja

Pracy.

Czytaj dalej: https://granty.pl/25921

 

SPORT

SPORT - Program „SKAUT” został opracowany przez Ministerstwo Sportu i

Turystyki i skierowany jest do uczniów klas IV – VIII w całej Polsce.

Podstawowym celem jest zebranie wyników testów prób sprawności fizycznej

dzieci i młodzieży, poprawa ich kondycji oraz wsparcie młodych

sportowców w zakresie ich rozwoju, a także umożliwienie im skorzystania

z ofert klubów i związków sportowych.

W 2019 roku Program uruchomiony będzie w województwach śląskim,

podlaskim, małopolskim i świętokrzyskim, a w roku 2020 w całej Polsce.

Więcej: https://granty.pl/26087

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

OBRONNOŚĆ - Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło nabór wniosków w

ramach programu „Strzelnica w powiecie”. Program przewiduje

dofinansowanie budowy strzelnic umożliwiających prowadzenie

zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i

młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych

niewchodzących w skład tych Sił.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego

szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Termin składania wniosków upływa 22 października 2019 r.

Czytaj dalej: https://granty.pl/18085

 

BEZPIECZEŃSTWO - Program „Pomoc to moc” finansuje inicjatywy, które

mają na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków

ubezpieczeniowych. Wnioski mogą składać fundacje, stowarzyszenia,

uczniowskie kluby sportowe oraz organizacje pożytku publicznego

działające na rzecz społeczności lokalnych.

Organizatorami programu są Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

(PZU SA) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU

Życie SA).

Wnioski o dofinansowanie można składać do 20 dnia każdego miesiąca.

Czytaj dalej: https://granty.pl/21993

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - Celem grantów Funduszu Wyszehradzkiego

jest wsparcie projektów współpracy wspierających innowacyjność i

zrównoważony rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej. Wnioski o

dofinansowanie mogą składać osoby prawne lub osoby fizyczne przewidujące

w projekcie partnerstwo co najmniej trzech organizacji z czterech krajów

Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku projektów transgranicznych (dotyczy

podmiotów oddalonych o maks. 40 km od granicy) możliwe jest posiadanie

jednego partnera zagranicznego (transgranicznego).

Najbliższy termin składania wniosków upływa 1 października 2019 r.

Organizatorem programu jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

(International Visegrad Fund – IVF).

Czytaj dalej: https://granty.pl/1731

 

POLSKO-NIEMIECKIE WYMIANY MŁODZIEŻY - Trwa nabór wniosków w ramach

programu „Eksperyment Wymiana”. Celem programu jest wspieranie projektów

o tematyce STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics - nauki

ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) w międzynarodowej,

polsko-niemieckiej wymianie młodzieży.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać szkoły, organizacje pozarządowe i

inne instytucje pracujące z młodzieżą.

Organizatorem programu jest Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

(PNWM).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września br.

Czytaj dalej: https://granty.pl/25759

 

DOTACJE NA WKŁAD WŁASNY DO PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH - Rozpoczął się

nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu 1b Programu Rozwoju

Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 (PROO) – Dotacje na wkład

własny, edycja 2019.

Priorytet 1b PROO umożliwia pokrycie wymaganego wkładu własnego

organizacji obywatelskich (m.in. stowarzyszeń, fundacji, instytucji

kościelnych, klubów sportowych non-profit czy też spółdzielni

socjalnych) w projektach międzynarodowych. Podmioty uprawnione do

aplikowania nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju

Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 8 października 2019 r.

Czytaj dalej: https://granty.pl/26341

 

ZDROWIE

JAKOŚĆ OPIEKI ONKOLOGICZNEJ W POLSCE - Trwa nabór wniosków w ramach

konkursu pn. „Onkogranty III: Poprawa sytuacji pacjenta”. Celem konkursu

jest dofinansowanie najlepszych, oryginalnych projektów, których

realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki

onkologicznej w Polsce. Wnioski mogą składać osoby lub zespoły badawcze

zatrudnione w publicznych i niepublicznych uczelniach oraz instytutach

badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i

pracownicy instytucji realizujących cele zbliżone do celów statutowych

organizatorów.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 września 2019 r.

Czytaj dalej: https://granty.pl/11509

 

Fundusze dla organizacji pozarządowych (Aktualizacja - maj 2019)

Zestawienie Fundacji Korporacyjnych i Firm przyznających wsparcie innym stowarzyszeniom po przez bieżące rozpatrywanie wniosków bez określenia wysokości pomocy - w większości termin oczekiwania na decyzje wynosi trzy miesiące:

- Fundacja Rodziny Duda im. Maksymalna Duda

Fundacja prowadzi programy grantowe na rzecz dzieci i młodzieży oraz angażuje się w doraźne akcje pomocy charytatywnej polegającej na finansowaniu lub dofinansowywaniu potrzeb zgłaszanych przez placówki pomocy społecznej oraz szpitalom a także osobom indywidualnym, znajdującym się w niezwykle trudnej i przykrej sytuacji osobistej.  https://fmd.pl

- Fundacja PZU

Nabór wniosków w ramach konkursów dotacyjnych Fundacji PZU – edycja 2019.

Organizacje pozarządowe mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty realizowane na terenach wiejskich i w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców w jednym z trzech obszarów:

zdrowie i pomoc społeczna (konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych - dzieci, młodzieży i dorosłych) - nabór wniosków od 13.05.2019 r.,

kultura i historia (konkurs „Fundacja PZU z Kulturą” umożliwi dzieciom i młodzieży dostęp do szeroko pojętej kultury, w szczególności do tzw. kultury wysokiej poprzez udział w interesujących wyjazdach i warsztatach edukacyjnych) - nabór wniosków od 01.08.2019 r.,

edukacja (konkurs „Z Fundacją PZU po lekcjach” ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne dzieci i młodzieży) - nabór wniosków od 02.09.2019 r.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów dostępnych w zakładce „Konkursy i dotacje”.     http://fundacjapzu.pl

 

- Fundacja Grupy PERN S.A.

Zakres wspieranych przez Fundację działań   http://pern.pl/fundacja-grupy-pern/

- Fundacja FAKTU „SERCE DLA DZIECI ‘’

Fundacja pomaga w szczególności:

dzieciom, samotnym rodzicom z dziećmi, rodzinom wielodzietnym,

samotnym osobom starszym, grupom osób znajdujących się w trudnej sytuacji,

placówkom medycznym, placówkom opiekuńczym, placówkom edukacyjnym

http://www.fundacjafaktu.pl/komu-pomagamy

- Fundacja Tauron

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

tworzenie programów stypendialnych, udzielanie wsparcia programom edukacyjnym podnoszącym jakość nauczania oraz programom wyrównującym szanse edukacyjne, promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,

wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,

udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom fizycznym lub prawnym, instytucjom, ośrodkom i placówkom,

prowadzenie lub  wspieranie kampanii prospołecznych,

prowadzenie lub wspieranie akcji szkoleniowych i informacyjnych,

organizowanie lub finansowanie imprez edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych lub kulturalnych,

organizowanie lub wspieranie inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu,

propagowanie i rozwijanie idei wolontariatu pracowniczego,

finansowe, rzeczowe, organizacyjne lub prawne wspieranie wszelkich podmiotów prawa, w tym osób fizycznych, osób prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji.

https://fundacja.tauron.pl/wspieramy/obszary-dzialania

 

- Grupa ENERGA

Fundacji Energia udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

http://grupa.energa.pl/komu_pomagamy.xml

 

- Fundacja PGE

Nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

https://www.gkpge.pl/fundacja/Programy/Filantropia

- City Handlowy Fundacja im. Kronenberga

Innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, dziedzictwo kulturowe, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, priorytety ochrony zdrowia, polityka społeczna.

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/9637.htm

 

- Grupa ENEA

Udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

https://www.enea.pl/pl/formularz-fundacja

 

- Fundacja ORLEN – DAR SERCA ( także wspiera zawodową i Ochotniczą Straż Pożarną – sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków)

http://www.orlendarserca.pl/PL/Pomoc/JesliPotrzebujeszPomocy/Strony/Wniosek-o-darowizne.aspx   

 

- Fundacja LOTOS

Wsparcie dla osób fizycznych i prawnych

http://odpowiedzialny.lotos.pl/1934/fundacja_lotos/zasady_wspolpracy

 

- PSG

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa w wielu obszarach. W tym celu PSG opracowała wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które gwarantują każdemu potencjalnemu beneficjentowi, udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów.

Szczególne znaczenie dla spółki mają profesjonalne projekty, realizujące cele związane z:

wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi,

sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp.,

nauką i edukacją,

sportem i zdrowym stylem życia,

kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego,

ekologią i ochroną środowiska.

W celu przyznania darowizny każdy podmiot ubiegający się o wsparcie jest zobowiązany do wypełnienia właściwego formularza i przesłania go wraz z wymaganymi załącznikami na adres darowizny@psgaz.pl. Ze względu na procedury wewnętrzne, prosimy o przesyłanie wniosków co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań.

https://www.psgaz.pl/darowizny

- Fundacja Eko Cykl

[Ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju, edukacja ekologiczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.]

http://www.fundacja-ekocykl.pl/jak-otrzymac-pomoc/

- Fundacja KGHM

Osoby fizyczne – zdrowie.

Instytucje i NGO: Zdrowie i bezpieczeństwo, sport i rekreacja, nauka i edukacja, kultura i tradycja.

http://fundacjakghm.pl/o-fundacji-kghm#jak-dzialamy

Główne źródło: Aktywny.blog

http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/?fbclid=IwAR3SjtlmZcpl1aNs5vG09Yb2nJxrO-deN89qllviMR3I8po6M6qprW57EGo

 

 

 

Strona główna Drukuj dokument
Gminny System Informacji SMS Koziegłowy
Galeria
Ilość zdjęć: 273
dalej
Realizowane projekty
  • e-Myszkovia. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie ...
   dalej
Topografia sołectw
dalej
Linki
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
 • link
dalej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
42-350 Koziegłowy, Plac Moniuszki 14
Tel.: (34) 314 12 19, Faks:34 314 15 33

Koziegłowy to miasto w woj. śląskim, w powiecie myszkowskim. Gmina Koziegłowy położona jest na krawędzi Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Znajduje się w województwie śląskim i jest częścią powiatu myszkowskiego. Jest drugą, co do wielkości gminą w dawnym województwie częstochowskim i największą gminą powiatu. Sąsiaduje z gminami: Poraj, Żarki, Siewierz, Woźniki, Kamienica Polska oraz z miastem powiatowym Myszków.
Tagi