Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

ZMIANY NIE BOLĄ kompleksowe szkolenia dla rolników

„ZMIANY NIE BOLĄ – kompleksowe szkolenia dla rolników umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym”

Projekt realizowany ramach poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Głównym celem projektu „ZMIANY NIE BOLĄ – kompleksowe szkolenia dla rolników umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym” jest ułatwienie podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolniczym 80 rolnikom i domownikom (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym  rolników) zamieszkującym w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub w mieście do 25 tys. mieszkańców na terenach powiatów: będzińskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego, poprzez wyposażenie ich w odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.
W ramach projektu realizowane będą dwa bloki szkoleniowe:
- „ Wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego” – obejmie on 40 osób, które zostaną zapoznane z zagadnieniami niezbędnymi do podjęcia pracy kierowcy samochodu ciężarowego. W ramach tego kursu realizowany będzie kurs prawa jazdy kategorii C (zakończony egzaminem państwowym) oraz szkolenie z zakresu języka angielskiego (zakończone egzaminem międzynarodowym).
- „ Specjalista ds. sprzedaży”- 40 osobom zostanie przekazana kompletna wiedza niezbędna Specjaliście ds. sprzedaży. Szkolenie poszerzone będzie o kurs prawa jazdy kategorii B (zakończony egzaminem państwowym) oraz kompleksowy kurs z zakresu obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office ( zakończony międzynarodowym egzaminem komputerowym).
Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma komplet podręczników i materiałów dydaktycznych oraz zostanie ubezpieczony na czas trwania szkoleń w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie od 21 marca 2011.
Aby wziąć udział w szkoleniu w ramach projektu „ZMIANY NIE BOLĄ - kompleksowe szkolenia dla rolników umożliwiające podjęcie zatrudnienia poza sektorem rolniczym” należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu komplet dokumentów, czyli:
1. Wypełnioną deklarację uczestnictwa w projekcie;
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wzięcia udziału w projekcie;
3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego;
4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa / dyplomu ostatniej ukończonej szkoły / uczelni;
5. Kserokopię prawa jazdy kat. B w przypadku osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu „Wykwalifikowany kierowca samochodu ciężarowego”.
Dokumenty można pobrać ze strony www.ksberazmus.pl
UWAGA !
W szkoleniach realizowanych w ramach projektu nie mogą wziąć udziału:
- osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innych umów regulowanych Kodeksem Pracy bądź Kodeksem Cywilnym,
- studenci / studentki studiów dziennych lub osoby kształcące się w systemie dziennym w szkole dla osób dorosłych,
- osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą,
- osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
- osoby posiadające ustalone prawo do emerytury,
- osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla ich miejsca zameldowania stałego lub czasowego.

Informacje i zapisy:

Klinika Szkoleń i Biznesu „Erazmus”
Zespół Szkół (wejście od strony gimnazjum)
ul. 3-go maja 12
42-350 Koziegłowy
Tel: (034) 344 74 13
e-mail: biuro@ksberazmus.pl
WWW.ksberazmus.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek: 10:00-18:00
Wtorek: 08:00-16:00
Środa: 10:00-18:00
Czwartek: 08:00-16:00
Piątek: 08:00-16:00 

22

MAR

2011

1931

razy

czytano