Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów

Informacja  w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.

W dniu 26 maja 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 15 kwietnia 2011 r., zmieniającą ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, która w istotny sposób zmienia zasady i warunki naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych.
Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw  Nr 109 poz. 627 z dnia 30 maja 2011 r., 
a nowe   przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2011 r. . Oznacza to, że tegoroczny nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 będzie prowadzony zgodnie z nowymi zasadami, wynikającymi z podpisanej ustawy zmieniającej.

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy  wybierze ławników do:

Sądu Okręgowego w Częstochowie – łącznie 1, w tym do Sądu Pracy – 0;
i Sądu Rejonowego w Myszkowie  - łącznie 4, w tym do Sądu Pracy - 2

Według nowych zasad do dnia 30 czerwca 2011 r. kandydatów na ławników zgłaszają:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną  po 30 czerwca 2011 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone). Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju sądów powszechnych kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
 
Zgodnie z art. 159. § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;           
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

UWAGA: Udostępnienie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika nastąpi niezwłocznie po podpisaniu przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia ws. sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Gminy i  Miasta  w Referacie Organizacyjnym – Biuro Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, pokój nr 25.
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 034/3141219  w. 115 i 107.
 

09

CZE

2011

1184

razy

czytano

3354/4531

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.