Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

32 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 20 Czerwca 2006r.

Sesję otworzył koncert poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II, w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum w Pińczycach. Po którym intensywnie i sprawnie Radni przeszli do obrad.
Na posiedzeniu Rada Gminy i Miasta przyjęła min:
-   Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy
Komendant OSP Koziegłowy Antoni Wiśniewski złożył sprawozdanie dotyczące pracy Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Koziegłowy za rok 2005
Sprawozdanie złożył również kierownik Komisariatu Policji w Koziegłowach, Andrzej Papaj. Według przekazanych danych przestępczość w naszej gminie spadła, jesteśmy jedną  z bezpieczniejszych gmin.
Pan Marek Szczypka z-ca Komendanta Powiatowego z Myszkowa,  w swym sprawozdaniu mówił o najlepszej współpracy Policji z gminą Koziegłowy w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w powiecie myszkowskim.
-   uchwałę w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy.
-     uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzeniszów.
uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok  Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach.
-   uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 291/XXXI/06 Rady GiM Koziegłowy z dnia 27 kwietnia 2006r, w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.
-   uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych Gminy i Miasta Koziegłowy oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.
-   uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie i SP ZOZ Ratownictwo i Transport Medyczny.
    Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego w formie dotacji celowej w wysokości 20.000, 00 zł. Z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.
-  uchwałę  w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy  na 2006r.
   Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu –z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia; poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 65 punktów sprzedaży, oraz na 40 punktów w miejscu sprzedaży.
   Uchwalenie Statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.
- uchwałę w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi
-  uchwałę w sprawie przekazania budynku po byłej szkole w Wojsławicach na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci- Śląski Oddział Regionalny w Katowicach.
-  uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w Koziegłowach.
-  uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Nr. 288/XXXI/06 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27.04.2006r. w sprawie nagrody pieniężnej dla Burmistrza GiM.
-  uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla „in blanco”.
Po sprawozdaniu Burmistrza i Przewodniczącej Rady z działalności w okresie między sesyjnym oraz krótkich wystąpieniach i zapytaniach Radnych zakończono obrady 32 sesji. BK

 

26

CZE

2006

4136

razy

czytano

4407/4530

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.