Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

15 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

    Porządek obrad 15 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 
                                      29 grudnia  2011 r. o godz. 12.00 ( czwartek)

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przekazania prowadzenia niektórych placówek oświatowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie  Miastu Częstochowa wykonywania zadania własnego Gminy i Miasta Koziegłowy dotyczącego gospodarki odpadami   w zakresie utrzymania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych .
6. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy  ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
8. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2011 r.
10. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2012 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
13. Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok :
1) prezentacja projektu budżetu  przez Burmistrza Gminy i Miasta,
      2) odczytanie opinii Komisji stałych , w tym Komisji właściwej do spraw budżetu,
      3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
      4) dyskusja,
      5) odczytanie projektu uchwały budżetowej i jej przegłosowanie.
14. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok.
15. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok.
16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
17. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie obrad  15 Sesji.

 

15

GRU

2011

3423

razy

czytano

3213/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.