Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W ostatni czwartek grudnia 2011r Rada Gminy i Miasta Koziegłowy obradowała m.in. nad budżetem na 2012r. a także nad uchwałą intencyjną dotyczącą podjęcia działań zmierzających do przekazania prowadzenia niektórych placówek oświatowych. W sesji uczestniczyła  Poseł Jadwiga Wiśniewska oraz radna sejmiku województwa Śląskiego Barbara Dziuk, a także goście specjalni Władysław Pasek z Lgoty Mokrzesz i Roman Noszczyk z Koziegłów.

Podczas 15 sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy zostały wręczone dyplomy i odznaki dla osób zasłużonych dla Województwa i Ojczyzny. Roman Noszczyk właściciel „Osikowej Doliny” został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego”. To wyróżnienie jest nadawane uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej, składającej się z Radnych Sejmiku Województwa Śląskiego i stanowi ono wyraz uznania za działalność wybitnie przyczyniającą się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Za kultywowanie regionalnej  tradycji poprzez swoje osikowe wyroby, za wspaniałą promocję naszego regionu w Polsce i za granicą, odznaczenie wręczyła Radna Województwa Barbara Dziuk. Gratulacje złożyła również posłanka Jadwiga Wiśniewska, przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk oraz burmistrz Jacek Ślęczka. Pan Władysław Pasek, uczestnik II wojny światowej za męstwo i ofiarność w walce o wyzwolenie naszej ojczyzny i za wieloletnią pracę przy powojennej odbudowie kraju, przyczynianie się do rozwoju narodowej gospodarki i umacnianie obronności Polski oraz wieloletnią aktywną działalność członkowską w szeregach Związku Kombatantów, został uhonorowany Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym oraz dyplomem uznania z okazji jubileuszu 90 rocznicy urodzin, przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.
Przed  głosowaniem nad uchwałą w sprawie zainicjowania działań zmierzających do przekazania Szkół Podstawowych w Siedlcu Dużym, Koziegłówkach i Gniazdowie do prowadzenia innemu podmiotowi na podst. art. 5 ust.5 g systemie oświaty, przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk poinformowała, że jest to uchwała intencyjna, w której wyraża się wolę  podjęcia działań zmierzających do przekazania trzech najmniejszych szkół podstawowych do prowadzenia przez inny podmiot. Uchwała ta będzie dyskutowana na kolejnej sesji. W tym czasie będą wykonane stosowne wyliczenia, a jeżeli okaże się, że  oszczędności będą nieznaczne , działania dotyczące przekazanie placówek oświatowych innemu podmiotowi nie będą kontynuowane. Jeżeli zostaną uzyskane realne oszczędności  w granicach 1 mln zł, działania w kierunku przekazania prowadzenia placówek będą prowadzone. Obecnie z budżetu Gminy dokładana jest  do oświaty kwota  prawie  5 mln zł . Gmina nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru.
Poseł Jadwiga Wiśniewska podkreślając, że rozumie co oznacza podjęcie uchwały intencyjnej (uchwała daje możliwość do przekształcenia szkół, jest to pierwszy krok do zmian), wystąpiła z wnioskiem o przygotowanie danych finansowych obejmujących: wysokość subwencji – na jakie zadania jest przekazywana i jakie kwoty dopłaca Gmina, koszty utrzymania ucznia z wyodrębnieniem dowozu i opieki towarzyszącej dowozowi, stanowiących zadania własne, oraz jakie koszty gmina ponosi na zadania własne : edukacja przedszkolna, dowóz i opieka w czasie dowozu. Apelując  również o rozwagę w podejmowaniu tak trudnych decyzji, zaproponowała rozważenie utworzenia zespołów szkolno – przedszkolnych Podkreśliła, że na terenie Gminy utworzone zostały odziały przedszkolne. Do szkoły w Gniazdowie uczęszcza 65 uczniów oraz 31 przedszkolaków, zachodzą więc przesłanki prawne, by utworzyć Zespół Szkolno-Przedszkolny.
Pani Poseł zapytała również na czym oparte są wyliczenia, że Gmina uzyska 1 mln oszczędności przekazując szkoły innemu podmiotowi. Podkreśliła, że to jest nieuczciwe stawianie sprawy, bo koszty muszą być precyzyjnie wyliczone. W związku z uchwaleniem zmian wprowadzono do ustawy oświatowej możliwość przekazania innym podmiotom szkół liczących nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego, z czego Rada Gminy i Miasta chce legalnie skorzystać. Należy jednak mieć na uwadze to, że mieszkańcy będą mieli pretensje i żal do radnych, a nie do rządu, który uchwala podwyżki dla nauczycieli,  a nie przekazuje  na to środków – powiedziała m.in. posłanka Jadwiga Wiśniewska. Radny  Marian Szmukier przypomniał natomiast, że Gmina ma jeszcze wiele innych zadań, się z których musi się wywiązać, podkreślając  zwłaszcza brak kanalizacji. Leonard Jagoda uznał, że należy rozpoznać możliwości finansowe utworzenia i prowadzenia zespołów szkolno – przedszkolnych. Przewodnicząca  Joanna Kołodziejczyk podkreśliła, że obecna sytuacja to nie wina nauczycieli, lecz ustawodawcy, a dokładając 5 milionów do oświaty, nie będzie nas stać na inne zadania.
Za uchwałą głosowało 12 radnych, wstrzymało się 2, przeciw 1. W sprawie przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami sołectw Siedlec Duży, Koziegłówki i Gniazdowa.
Po przyjęciu pozostałych uchwał wg porządku obrad, burmistrz Jacek Ślęczka zaprezentował projekt budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok.
Proponowany budżet gminy na 2012 rok jest zrównoważony. Wysokość dochodów budżetowych oszacowana została na poziomie 35 304  067, 24 zł. Łączna kwota wydatków  ma wynieść również 35 304 067, 24 zł. Bieżące dochody to 35 184 067,24 zł w tym 1 043 732,24 zł to dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem innych środków, a majątkowe w wysokości 120 000,00 zł. Wydatki bieżące ustalono na kwotę 31 950 002,24 zł  z tego wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 22 829 528,00 zł, dotacje na zadania bieżące 2 320 141,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 450 901,00 zł, wydatki na programy finansowane 1 049 432,24 zł oraz wydatki na obsługę długu publicznego 300 000, 00 zł. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne to 3 354 065, 00 zł.  Zaplanowane inwestycje w 2012r. to przede wszystkim budowa dróg gminnych, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym I etap budowy Oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy, budowa oświetlenia ulicznego oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym budowa Centrum rekreacyjnego
w Koziegłowach.
 Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywna opinię o przedłożonym budżecie. 
Z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, wynika, że prognozowana łączna kwota zadłużenia gminy tj. 19 % została sporządzona z zachowaniem wymogu, określonego
w ustawie o finansach publicznych
„Komisja gospodarki i Finansów analizując projekt budżetu na rok 2012r. sformułowała wiele konkretnych wniosków, które jednak nie tyle są gotowymi rozwiązaniami na dziś, co wskazaniem obszarów do dalszej dyskusji nad budżetem i jego zmianami w ciągu roku.
W tym skierowanym do Rady materiale mówimy o potrzebie racjonalizacji wydatków w samej radzie, urzędzie gminy, Strażach Pożarnych, Szkołach Publicznych, Opiece Społecznej i kilku pozostałych działach. Dyskusja nad tym materiałem w ciągu roku powinna doprowadzić do powstania Gminnego Programu Racjonalizacji Dochodów i Wydatków. Są dwie przyczyny, dla których takie działania stają się koniecznością. Pierwszą nazwijmy 
ją „ ostrzegawcza” to taka, że już dziś posiadamy obciążenie kredytowe dla przyszłorocznego budżetu, a druga to taka, że nadal chcemy realizować istotne inwestycje na terenie gminy Koziegłowy. Uważamy, bowiem że najlepszym rozwiązaniem trudniejszej sytuacji finansowej gminy jest wzrost jej dochodów. Wnioskujemy, więc o stałą aktywność podległych jednostek w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (…). Przy pogorszonej prognozie ekonomicznej wnioskujemy też o pełniejszą inwentaryzację mienia komunalnego (ugorów) i takie sklasyfikowanie jego składników, aby wykazać te nieprzydatne w planowaniu gminnym i skierować je do dalszego obrotu. Podsumowując Komisja, uznaje  że projekt przedstawionego budżetu na rok 2012 spełnia kryteria prawne i jest zrównoważony. Z tych powodów rekomendujemy go Radzie o przyjęcie w głosowaniu – powiedział m.in. przewodniczący Komisji Gospodarki i Polityki Finansowej Leonard Jagoda. Za przyjęciem budżetu głosowało 13 radnych, wstrzymał się 1, przeciw  był również 1.
W tym dniu podjęte jeszcze zostały uchwały w sprawie powierzenia Gminie  Miastu Częstochowa wykonywania zadania własnego Gminy i Miasta Koziegłowy dotyczącego gospodarki odpadami  w zakresie utrzymania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
w sprawie wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy  ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na prowadzenie działalności    w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy i Miasta Koziegłowy. w sprawie nabycia nieruchomości w Zabijaku. w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 18/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie  w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Koziegłowy na 2011 rok Nr 19/V/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2012 rok, w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2016. w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok, w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2012 rok.


 

04

STY

2012

2050

razy

czytano

3209/4493

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.