Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zadania oświatowe na posiedzeniu Rady

Podczas 24 Sesji Rady Gminy  i Miasta Koziegłowy, 25 października 2012r., burmistrz Jacek Ślęczka przedstawił raport o stanie realizowanych zadań oświatowych w Gminie  i Mieście Koziegłowy  za rok szkolny  2011/2012.
Według danych statystycznych z okresu 2011 – 2012 w Gminie Koziegłowy kształci się:  w 1 liceum 85  uczniów, w 4 gimnazjach 395 uczniów, w tym 19 w Gimnazjum w Mysłowie, w szkołach podstawowych 769, w tym 31  w szkole w Winownie i 42 w Mysłowie ( szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie). Edukacją przedszkolną objętych jest ponad 80% dzieci w wieku przedszkolnym. Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Koziegłowach uczęszcza 148 dzieci,  a w 9 oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych jest 212  dzieci. Wg danych dotyczących szkół prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy liczba etatów nauczycielskich wynosi 129,20, które realizuje 163 osoby, na jeden etat nauczycielski przypada 10,6 ucznia
W podsumowaniu burmistrz podkreślił, że zadania oświatowe w Gminie i Mieście Koziegłowy realizowane są w sposób prawidłowy, a wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych są na poziomie średnim. Dyrektorzy placówek prowadzą monitoring wyników i w razie potrzeby podejmują działania zaradcze, w celu podniesienia motywacji do nauki uczniów. Podjęte zostały działania w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania oświaty – zmniejszenie ilości etatów nauczycielskich, pierwszy etap zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli. Niektóre obowiązkowe zadania realizowane są przy wykorzystaniu środków unijnych np. doradztwo zawodowe w ramach projektu Gminny Ośrodek Kariery, pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz upowszechnianie edukacji przedszkolnej w projekcie „Nasze przedszkole” Rozwijanie zdolności i talentów oraz wyrównanie deficytów w ramach projektów - „Odczaruj szarą rzeczywistość” (Lgota Górna) oraz „ Wiedza i wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu” (Pińczyce). W ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonywane są  również zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych. W roku szkolnym 2011/2012 wydatkowano na ten cel 224 400,00 PLN w ramach projektu „Indywidualizacja procesów nauczania uczniów klas I-III”. Wyposażenie oddziałów integracyjnych w Hucie Starej - ponad 95 000 PLN oraz pomoce dydaktyczne Pińczyce - ponad 64 500 PLN.)
W tym dniu podjęta została również uchwała  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Koziegłowach, w wysokości 30 tys. zł., oraz w sprawie  pomocy finansowej dla Powiatu Myszkowskiego w formie dotacji celowej w wysokości  100 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup karetki dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Myszkowie. Uchwalono również zabezpieczenie środków finansowych jako wkładu własnego na kwotę 193 586,08 zł  do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców  Gminy Miasta Koziegłowy”, złożonego przez Gminę do konkursu  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .
 W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem gmin jest ustalenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podczas październikowej Sesji uchwaliła wzór deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy i Miasta Koziegłowy
 Następne uchwały dotyczyły rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa  w uchwałach Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26.07.2012 nr: 129/XXII/2012 oraz  130/XXII/2012   i  w sprawie rozpatrzenia  wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr 134/XIII//2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia  20 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na przewlekłe załatwianie sprawy dot. odpływu wody z rowu przy ul. Słonecznej w miejscowości Siedlec Duży  i nierzetelne udzielanie odpowiedzi. Przedstawiona została również informacja w sprawie oświadczeń majątkowych (zgodnie z art. 24 h ustawy  o samorządzie gminnym).
Podczas październikowej sesji odbyło sie również  uroczyste podsumowanie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012. BK
 

31

PAŹ

2012

1236

razy

czytano

3010/4493

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.