Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

26 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

             Porządek obrad 26 Sesji  Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. godz. 11.00

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 98/XV/2011 z dnia 29.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2012 rok Nr 99/XV/2011  z dnia 29.12.2011 r.
6. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają  z upływem roku budżetowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności.
9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/XII/07 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy                z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczącego Samorządu Miasta Koziegłowy i przewodniczących samorządów dzielnic Miasta Koziegłowy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2013 rok
15. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2016.
17. Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2013 rok :
1) prezentacja projektu budżetu  przez Burmistrza Gminy i Miasta,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) odczytanie opinii Komisji stałych , w tym Komisji właściwej do spraw budżetu
4) dyskusja,
5) odczytanie projektu uchwały budżetowej i jej przegłosowanie.
18. Uchwalenie planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2013 rok.
19. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2013 rok.
20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
21. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie  międzysesyjnym.
22. Interpelacje i zapytania radnych. 
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie obrad  26 Sesji.

 

12

GRU

2012

1717

razy

czytano

2972/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.