Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJII KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU w 2013 ROKU NA TERENIE GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY


Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert:
W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:
1.osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/ podmioty biorące udział w konkursie:
2.osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
3.korzystają w pełni z praw publicznych.
Zgłoszenie przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza zgłoszenia (formularz w załączeniu). Zgłoszenie można :
- składać na Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, wysłać pocztą lub składać osobiście w pokoju nr 6 Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy do dnia 6 luty 2013r Udział w Komisji Konkursowej
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków komisji konkursowej. Udział w komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniu członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Zadania Komisji Konkursowej są następujące :
1.ocena i opiniowanie ofert,
2.proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi oferentami Wszelkich informacji udziela:Anna Błaszczyk inspektor pokój nr 6 tel. 034 3141-219 wew. 104.

31

STY

2013

966

razy

czytano

2894/4449

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.