Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Gmina i Miasto Koziegłowy w wiosennym obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY W WIOSENNYM OBIEKTYWIE” 

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Gmina Koziegłowy w wiosennym obiektywie” jest Miejsko Gminny Ośrodek  Promocji Kultury w Koziegłowach.
2. Celem konkursu jest ukazanie architektonicznych, kulturowych, przyrodniczych i turystycznych walorów Miasta i Gminy Koziegłowy. Organizatorzy oczekują na prace ukazujące gminę w ciekawy i oryginalny sposób. Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 15 rok życia.
4. Wszystkie nadesłane fotografie mają być wykonane na terenie Gminy i  Miasta Koziegłowy i mają nawiązywać do przyrody, architektury i dziedzictwa historyczno - kulturalnego Gminy i Miasta Koziegłowy.
5. Na konkurs każdy uczestnik może przesłać do 4-u zdjęć.
6. Uczestnik konkursu fotograficznego powinien nadesłać zdjęcia w formie cyfrowej (płyty CD/DVD format JPG, rozmiar od 1 mB do 5 mB) na adres Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury, ul. Żarecka 28, 42- 350 Koziegłowy.
7. Każde zdjęcie powinno zostać oznaczone następującymi danymi:  imię i nazwisko autora, data i miejsce wykonania
Do zdjęć należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (imię i nazwisko, adres, dane dot. zdjęć oraz oświadczenie, że posiada się prawa autorskie do przesłanych prac i wyraża się zgodę na ich wykorzystanie do celów związanych z promocją Gminy Koziegłowy), którą należy przesłać pocztą na adres  Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury, ul. Żarecka 28, 42- 350 Koziegłowy. Karta Zgłoszenia dostępna jest na stronie: www.dk-kozieglowy.pl  
Prace nie spełniające zasad uczestnictwa (bez podpisu) nie będą brane pod uwagę przez jury konkursu.
W przypadku uwidocznienia na zdjęciu wizerunku osób trzecich autor ma obowiązek załączyć deklarację/pozwolenie wykorzystania wizerunku – w innym przypadku zdjęcie będzie wykluczone z konkursu.
8. Zdjęcia do konkursu przyjmowane są do dnia 21 czerwca 2013 r. o przyjęciu data wpłynięcia.
9. Na kopercie należy umieścić napis Konkurs Fotograficzny – „Gminy i Miasta Koziegłowy w wiosennym obiektywie”.
10. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach celów statutowych MGOPK, przechowywania i eksponowania w zasobach Gminy i Miasta Koziegłowy.
11. Jury zostanie powołane przez Organizatora.
12. Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze 1 miejsce pierwsze i ewentualne wyróżnienia, jako najlepsze prace konkursowe. Decyzje Jury są ostateczne.
13. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe. Ponadto wybrane zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
14. Zostanie zorganizowana również wystawa pokonkursowa: „Gminy i Miasta Koziegłowy w wiosennym obiektywie”.
15. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
16. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom.
17. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac przesyłanych pocztą (prace uszkodzone nie będą brały udziału w konkursie).
18. Osoby niepełnoletnie obowiązane są załączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie, której formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów wymienionych w regulaminie.
19. Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu.
20. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

17

KWI

2013

1195

razy

czytano

2985/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.