Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Szlaki Turystyczne
Poprzez gminę Koziegłowy przebiega kilka szlaków turystycznych, które ułatwiają poznawanie malowniczych okolic gminy.
Turystyka rowerowa – szlaki rowerowe.
Szlak rowerowy „Do rezerwatu Cisów”- 52 km. Nr. Ewidencyjny szlaku 24-350.38 łączy północno – zachodniej części gminy położoną na wyniosłościach z pięknymi widokami, z częścią wschodnią gminy z Rezerwatem Cisów, Pomnikiem Przyrody, jak również obszarami o dużych wartościach przyrodniczych, do których należą doliny rzeki Warty, Małej Panwi, Sarniego Bożego Stoku. Trasa szlaku jest oznakowana, wyposażona w tablice informacyjne i edukacyjne oraz w miejsca postojowe dla rowerzystów. Podstawowym zadaniem szlaku jest ochrona fauny i flory poprzez ukierunkowanie ruchu rowerowego w ten sposób, by można udostępnić rowerzystom jak najwięcej atrakcji przyrodniczych bez degradacji środowiska. Ponadto ma on służyć kształtowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony przyrody.
·  Szlak Rowerowy Przewodziszowice – Koziegłowy – 23km, Nr ewidencyjny szlaku Cz – 7001 s. Miejscowości, przez które przebiega szlak: Przewodziszowice (strażnica) – Żarki – Żarki Letnisko – Lgota Mokrzesz – Koziegłowy (Rynek). W wzdłuż doliny Sarniego Stoku, znajdują się pozostałości po średniowiecznym zamku koziegłowskie w postaci niewielkiego sztuczne wzniesienie otoczonego pierścieniowymi wałami. Charakterystycznym elementem tego terenu są liczne zadrzewienia, pozostałości sadów, mozaika pól uprawnych, ziem ugorowych i odłogowych oraz łąk i pastwisk z licznymi punktami widokowymi.
·  Szlak Rowerowy Koziegłowy -  Pińczyce – Siewierz – 21 km, nr. Ewidencyjny szlaku Cz – 7003 s. Miejscowości, poprzez które przebiega szlaku Koziegłowy- rez. Cisy w Hucie Szklanej - Pińczyce (11 km) – Nowa Wioska – Siewierz. Trasa szlaku biegnie do rezerwatu przyrody „Cisy w Hucie Starej”. Na terenie rezerwatu przyrody (obszar Nadleśnictwa Siewierz) chronione jest naturalne środowisko cisa pospolitego „Tazusus baccata” w drzewostanie wilgotnego lasu mieszanego. Jest to w Polsce bardzo rzadkie, długowieczne drzewo iglaste o zimotrwałych igłach, czerwonym bardzo trwałym, cennym drewnie.  
·  Szkal Rowerowy Poraj – Rez. Cisy – 28 km. Numer ewidencyjny szlaku Cz – 7005 n Miejscowości przez które przebiega szlak: Poraj – Jastrząb – Gęzyn – Rosochacz – Koziegłowy – Koziegłówki – Rzeniszów Łazy – rez. Cisy w Hucie Szkalnej. Trasa szlaku biegnie od doliny rzeki Warty do zbiornika Porajskiego. Jest to teren chroniony,  o dużych zawartościach przyrodniczych , którego charakterystycznym elementem są żyzne podmokłe łąki obfitujące z ziołorośla, rośliny wodne i bagienne. Znajdują się tu również lęgowiska wielu ptaków jak perkozem, bociany, skowronki itp. Jest to region związany z Zespołem Jurajskich parków Narodowych. W pobliskim sąsiedztwie szlaku znajduje się zarejestrowany pomnik przyrody w postaci dębów szypułkowych, których wiek określa się na około 200 – 300 lat.
Szlaki turystyczne
Szlak Żarecki (Cz – 1010) – rodzaj szlaku: pieszy, kolor szlaku żółty długości szlaku: 21 km opis: Trasa Gniazdów – Koziegłowy – Miłość – Kuźnica Nowa – Lgota Nadwarcie – Żarki Letnisko – Koza – Żarki (miasto) Lesniów – Przewodzisławice.
Szlak Architektury Drewnianej – Pętla Częstochowska (180km)
Częstochowa – Olsztyn – Zrębice – Złoty Potok – Żarki – Koziegłowy – Cynków- Woźniki – Boronów. Architektura drewniana to chłopska sztuka, jak żadna inna mocno związana ze wsią. Uzupełnieniem jej są niezliczone kapliczki i krzyże przydrożne. Dzięki temu nasz pejzaż wiejski jest jedyny w swoim rodzaju.
Szlak Papieski – Kraków – Jasna Góra trasa- Kraków – Trzebinia – Olkusz – Wolbrom – Pilica- Ogrodzieniec- Siewierz – Koziegłowy – Częstochowa. Z zachowanych notatek dowiadujemy się, że Karol Wojtyła jako ksiądz, 22 -25 września 1955r odbywała tym szlakiem , pielgrzymkę rowerową do Częstochowy.
Ścieżka dydaktyczna – „Dęby Jurajskie” trasa ścieżki obejmuje: Wytwórnia Napojów Gazowanych „Jurajska” w Postępie – dorzecze rzeki Warty – zbiornik retencyjny Lgota górna.

W A L O R Y  P R Z Y R OD N I C Z E
Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego, obszar gminy Koziegłowy leży w obrębie dwóch podprowincji: Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (większość terenu) oraz Niziny Opolskiej. Na terenie gminy istnieje rezerwat przyrody „Cisy w Hucie Starej”. Rezerwat znajduje się około 5 kilometrów na południowy zachód od miasta Koziegłowy, na terenie kompleksu leśnego należącego do Nadleśnictwa Siewierz. Jego powierzchnia wynosi 2,65ha, chronione jest tutaj naturalne środowisko cisa pospolitego- Taxus baccata. Tereny te stanowią element regionalnego jak i lokalnego systemu terenów chronionych, tworząc jego „ruszt ekologiczny”. Należą do niego: dolina Warty, dolina Małej Panwi, obszary dolin Sarniego, Złotego i Bożego Stoku. Istotną rolę odgrywają kompleksy leśne na południu i północy Gminy. W oddziale leśnym (291G) Postęp - Lgota Górna warto odwiedzić dwa pomniki przyrody: „Dęby Jurajskie” oraz grupę dębów w okolicy Lgoty Górnej.
Dęby Jurajskie - W miejscowości Postęp, tuż obok rozlewni wód mineralnych, na skarpie rzecznej Warty rośnie grupa trzech wiekowych dębów szypułkowych Quercus robur. Ich obwody wynoszą: 665cm, 396cm i 354 cm. Drzewa liczą sobie około 150 - 200 lat. Rozporządzeniem Nr 24/98 wojewody częstochowskiego, z dnia 17 grudnia 1998r. oficjalnie uznane zostały za pomnik przyrody.Cennymi drzewami opiekuje się rozlewnia wód mineralnych „Jurajska”. To ona zadbała o zagospodarowanie terenu wokół pomnika przyrody i czuwa nad ich bezpieczeństwem. Dwa Dęby szypułkowe Quercus rober w pobliżu Lgoty Górnej, nieopodal łąki zwanej Małe Sole. Ich obwody wynoszą ok. 471cm i 480 cm. Średnica 150cm i 152cm. Ich wysokość sięga 25m. Wiek dębów szacuje się na ok. 200 lat. 6 lutego 1996r. dęby te zostały uznane za pomniki przyrody. Drzewa są okazałe i zdrowe. Wokół dębów rosną trzy młodsze i mniejsze okazy dębów szypułkowy (o średnicy ok. 130 cm. wysokości od 20 do 50 m). Są to drzewa długowieczne, których wiek możliwy do osiągnięcia szacuje się na ponad 700 lat. Ponadto na terenie gminy znajdują się inne warte obejrzenia drzewostany. Zaliczamy do nich: lipy drobnolistne Tilia cordata wokół Kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach oraz przy murach dworku w Osieku. Obwód jednej z nich wynosi 380cm. Ich wysokość dochodzi do 20m. Liczą one około 150 lat. Równie interesujący cis pospolity Taxus baccata rośnie na terenie dawnych zabudowań dworskich (obecnie plebania) w Pińczycach. Drzewo ma ok. 80cm obwodu.
 
 
 
 

 

21

SIE

2006

8775

razy

czytano

4370/4531

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.