Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy

 

Od 23.07.2013r. można składać formularze zgłoszeniowe do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion”, osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 111 gospodarstwom domowym na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie im w okresie 36 miesięcy bezpłatnego dostępu do Internetu.
 
Projekt obejmuje również zakup sprzętu komputerowego i zapewnienie dostępu do Internetu w jednostkach podległych Beneficjentowi, jak:
- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Koziegłowach,
- Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koziegłowach
- Gimnazjum w Lgocie Górnej
- Gimnazjum w Pińczycach
- 5 świetlic środowiskowych Koziegłowy, Gniazdów, Cynków, Mzyki, Wojsławice.

Kryteria uczestnictwa w projekcie
 
Warunki przydzielenia wsparcia dla Wnioskodawców przez Beneficjenta są następujące:
-Wnioskodawca zamieszkuje na terenie gminy Koziegłowy,
-Wnioskodawca jako osoba niepełnosprawna nie jest pozbawiony zdolności do obsługi komputera,
-Wnioskodawca zobowiązuje się do ukończenia szkolenia organizowanego w ramach Projektu.
Uwaga !
Jeżeli stwierdzi się, że Wnioskodawca zamieszkujący na terenie gminy Koziegłowy, znajduje się w obszarze nieobjętym zasięgiem dostępu do Internetu, oferowanym przez podmiot świadczący usługi w ramach Projektu, nie może brać udziału w Projekcie.
 
Ponadto
Wnioskodawca musi spełniać minimum jeden z poniższych warunków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc ta przysługuje:
a. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł,
b. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł,
c. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych 
a. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie uczącej się.
b. W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
4. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” (wskaźnik ten za rok 2011 wynosi 1226,95 zł).
5. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
6. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2006 Nr 139 poz.992 z późn.zm) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 799,18 zł).
 

Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać od 23 lipca 2013 r.
do 30 września 2013r. do godziny 15.00
(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, pok. nr 1 - biuro podawcze).
 
Miejsce pobierania formularzy zgłoszeniowych:
 
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
pl. Moniuszki 14
pokój nr 1 (Biuro podawcze)
Miejsce udzielania informacji:
Biuro Projektu
Ref. Promocji i Rozwoju
Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy
mieszczący się w budynku MGOPK w Koziegłowach - ul. Żarecka 28
 
 
Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurze Projektu pod numerem
tel. (34) 3141 261, e-mail: promocja@kozieglowy.pl.
 
Więcej informacji wraz z formularzami zgłoszeń dostępne są poniżej
 
 

 

23

LIP

2013

4324

razy

czytano

2890/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.