Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 856) zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. W związku z powyższym pragniemy przypomnieć niektóre zapisy ww. ustawy.
Na podstawie art. 6 ust. 1 zabrania się zabijania zwierząt z wyjątkiem:         
- uboju i uśmiercania zwierząt gospodarskich oraz uśmiercania dzikich ptaków i ssaków utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania mięsa i skór,
- połowu ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie śródlądowym,
- konieczności bezzwłocznego uśmiercenia,
- działań niezbędnych do usunięcia poważnego zagrożenia sanitarnego ludzi lub zwierząt,
- usuwania osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia,
- polowań, odstrzałów i ograniczania populacji zwierząt łownych,
- usypiania ślepych miotów,
- czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wykonywanych na podstawie właściwych zezwoleń,
- uśmiercania zwierząt gatunków obcych zagrażających gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Art. 6 ust. 1a zabrania znęcania się nad zwierzętami, przy czym przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności dokonywanie czynności wymienionych w art. 6 ust. 2 punkty 1 do 19.
Art. 9 zobowiązuje osoby utrzymujące zwierzęta domowe do zapewnienia tym zwierzętom pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się także trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.
W przypadku prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną należy uzyskać zezwolenie wydawane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa. Wykaz ras psów uznawanych za agresywne znajduje się w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r., nr 77, poz. 687).
Zabrania się wprowadzania do obrotu i nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach, wprowadzania do obrotu i nabywania psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli (zakaz nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt).
Utrzymując zwierzęta gospodarskie należy im zapewnić opiekę i właściwe warunki bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r.   nr 56, poz. 344 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 116, poz.778).
W przypadku nie przestrzegania zakazów i obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt przewidziane są odpowiednie sankcje karne.

27

LIS

2013

2601

razy

czytano

2740/4445

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom