Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

 
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013
Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy”
Do tego postępowania nie mają zastosowania zasady określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r. z póź.zm).
 
Zamawiający:
Gmina i Miasto Koziegłowy, ul. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, Tel: 34 314 12 19, fax: 34 314 12 19, e-mail: um@kozieglowy.pl, www.kozieglowy.pl  
 
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Zarządzanie projektem”
 
Termin realizacji zamówienia:
Od 01.10.2015r. do 31.12.2015r.
 
Istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, których celem jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i Zarządzanie projektem w ramach funduszy strukturalnych UE na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 działanie POIG8.3 w szczególności do:
1.Sporządzanie wniosków o płatność,
2.Wnioskowanie o zaliczkę na poczet realizacji projektu,
3.Przygotowanie pism w odpowiedzi na korespondencję dotyczącą projektu,
4.Aktualizowanie załączników do umowy i innych dokumentów wymaganych przez Instytucję Wdrażającą,
5.Opracowywanie dokumentów na potrzeby aneksów do umowy,
6.Rozliczanie dotychczas przekazanych środków dofinansowania w formie zaliczki/refundacji.
7.Bieżące doradztwo w ramach realizowanego projektu
Wszelkie czynności wymagane w procesie rozliczenia otrzymanego dofinansowania będą realizowane zgodnie z harmonogramem określonym w dokumentacji aplikacyjnej oraz przepisami określającymi zasady i tryb prowadzenia rozliczeń dofinansowania.
 
Sposób oceny ofert/kryteria oceny:
- cena brutto - 100%
 
Sposób obliczenia ceny, przygotowania oferty:
- Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;
- W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/Kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
- Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;
- ofertę należy sporządzić w języku polski;
-nazwa i adres oferenta oraz napis „Zapytanie ofertowe – Zarządzanie Projektem”.
 
Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty proszę składać w papierowej lub formie elektronicznej w terminie do dnia 25.09.2015r. do godz. 12:00 e-mailem na adres: e.wrzosowska@kozieglowy.pl lub faxem ( w dni powszednie) na 34 3141219 z dopiskiem „Zapytanie ofertowe – Zarządzanie Projektem”, lub osobiści w siedzibie Zamawiającego.
 
Osoba do kontaktu:
Edyta Wrzosowska
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy
tel./fax. 34 3141 219

24

WRZ

2015

1754

razy

czytano