Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 

 
Do tego postępowania nie mają zastosowania zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm. ).
 
Zamawiający:
Gmina i Miasto Koziegłowy, ul. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, tel. 34 314 12 19, fax 34 314 12 19, e-mail: um@kozieglowy.pl, www.kozieglowy.pl
 
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym wnioso-studium dla projektów pn.:
1.Przedszkole w Koziegłowach
2.Przedszkole w Pińczycach
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddziałanie 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT Subregionu Północnego.
 
Istotne warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, których celem jest opracowanie analiz na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosko-studium dla 2 projektów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT Subregionu Północnego, a w szczególności:
- szczegółowa diagnoza, analiza strategiczna i zasad horyzontalnych
- analiza instytucjonalna, prawna projektu i wnioskodawcy
- analiza pod kątem utrzymania celów i trwałości projektu
- pomoc publiczna w projekcie
- analiza techniczna
- analiza specyficzna
- analiza finansowa, ekonomiczna, w tym: harmonogram realizacji projektu, ustalenie poziomu dofinansowania, montaż finansowy
- analiza wrażliwości i ryzyka
Dokumentacja przekazana w formie elektronicznej 1 egz. (w wersji edytowanej, w formacie .doc i .xls) oraz w wersji papierowej 1 egz.
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty i dane do opracowania przedmiotu zamówienia, w tym: dokumentację projektowo-kosztorysową, specyfikację techniczną wyposażenia, w tym: ilość, rodzaj, typ, główne parametry, decyzje administracyjne, sprawozdania finansowe, informacje nt. stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej, grup przedszkolnych etc. koncepcję wykorzystania infrastruktury zaplanowanej w ramach projektu, nową ofertę edukacyjną
 
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosko-studium dla projektów pn.:
1.Przedszkole w Koziegłowach- do dnia 29.10.2015
2.Przedszkole w Pińczycach- do dnia 29.12.2015
 
Sposób oceny ofert/kryteria oceny:
- cena brutto- 100%

 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, czyli udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- co najmniej 3 usług polegających na opracowaniu co najmniej 3 studiów wykonalności dla projektów, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Do oferty należy dołączyć stosowne poświadczenie, np. referencje.
 
Sposób obliczania ceny, przygotowania oferty:
- Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;
- W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku- dla każdego projektu oddzielnie,
- Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim;
- Do oferty należy dołączyć stosowne poświadczenia, w tym: referencje dot. spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
- Nazwa i adres oferenta oraz napis „Zapytanie ofertowe- Analizy na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT Subregionu Północnego”
 
Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty proszę składać w formie papierowej w terminie do dnia 02.10.2015r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe- Analizy na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020, poddziałanie 12.1.2”- osobiście w siedzibie Zamawiającego.
 
Osoba do kontaktu:
Edyta Wrzosowska
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
tel./fax. 34 314 12 19
 
 
 

30

WRZ

2015

1773

razy

czytano

2527/4534

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.