Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Do tego postępowania nie mają zastosowania zasady określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r. z póź.zm).

Zamawiający:

Gmina i Miasto Koziegłowy, ul. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, Tel: 34 314 12 19, fax: 34 314 12 19, e-mail: um@kozieglowy.pl, www.kozieglowy.pl  

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosko-studium dla projektu:

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy

W ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego.

Istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, których celem jest opracowanie analiz na potrzeby dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosko-studium dla projektu w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego, a w szczególności:

-szczegółowa diagnoza, analiza strategiczna i zasad horyzontalnych

-analiza instytucjonalna, prawna projektu i wnioskodawcy

-analiza pod kątem utrzymania celów i trwałości projektu

-pomoc publiczna w projekcie

-analiza techniczna

-analiza specyficzna

-analiza finansowa, ekonomiczna, w tym: harmonogram realizacji projektu, ustalenie poziomu dofinansowania, montaż finansowy

-analiza wrażliwości i ryzyka

Dokumentacja przekazana w formie elektronicznej 1 egz. (w wersji edytowalnej, w formacie .doc i .xls) oraz w wersji papierowej 1 egz.

Zamawiajacy przekaże Wykonawcy niezbędne dokumenty i dane do opracowania przedmiotu zamówienia, w tym: dokumentację projektowo-kosztorysową, decyzje administracyjne, sprawozdania finansowe i inne niezbędne.

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosko-studium dla projektów pn.:

 

1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy – do dnia 29.12.2015.

 

Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

- cena brutto - 100%

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, czyli udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 3 usług polegających na opracowaniu co najmniej 3 studiów wykonalności dla projektów, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Do oferty należy dołączyć stosowne poświadczenie, np.: referencje.

Sposób obliczenia ceny, przygotowania oferty:

  • Cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;

- W ofercie należy podać cenę netto zamówienia, stawkę/Kwotę podatku (VAT) i cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – dla każdego projektu oddzielnie,

- Cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;

- ofertę należy sporządzić w języku polskim;

- do oferty należy dołączyć stosowne poświadczenia, w tym: referencje dot. spełnienia warunku udziału w postępowaniu

-nazwa i adres oferenta oraz napis „Zapytanie ofertowe – Analizy na potrzeby opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach RPO WSL 2014-2020, 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Północnego”

Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty proszę składać osobiście w Urzędzie Gminy I Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy lub mailem na adres: e.wrzosowska@kozieglowy.pl, w terminie do dnia 10.12.2015r. do godz. 16:00.

Osoba do kontaktu:

Edyta Wrzosowska

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju

Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy

tel./fax. 34 3141219

e-mail.: e.wrzosowska@kozieglowy.pl

 

08

GRU

2015

1975

razy

czytano

2461/4531

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.