Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

5 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

W dniu 23 stycznia 2007 odbyła się 5 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w której uczestniczyło 14 Radnych Gminnych oraz Radni Powiatowi. Głównym punktem posiedzenia była uchwała dotycząca budżetu gminy na 2007 rok. projekt budżetu zaprezentował Burmistrz Jacek Ślęczka. Przewodniczący Komisji Społecznej i Gospodarczej przedstawili swoje opinie i propozycje. Wśród wniosków Komisji Społecznych ważnym punktem była propozycja przyznawania stypendium sportowego oraz stypendium dla uczniów uzdolnionych, a także zatrudnienie pedagoga szkolnego w Koziegłowach. Na Sesji podjęta była również dyskusja na temat kolejności budowy dróg w gminie. Po odczytaniu pozytywnej opinii RIO dotyczącej budżetu gminy, Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie budżetu na 2007 rok przyjęto: Dochody Budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 24.290.501 zł, Wydatki Budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy w wysokości 27.756.324 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta i Gminy Koziegłowy w kwocie 3.465.823 zł, który będzie pokryty kredytem bankowym w wysokości 765.823 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 2.700.000 zł. Podczas obrad Rada podjęła również uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok. Kolejną uchwała podjęta dotyczy dotacji przedmiotowej na 2007 rok – utrzymanie urządzeń melioracji wodnej. Uchwalono również plan pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy oraz zatwierdzono plany pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy wytypowała również przedstawiciela Rady Gminy i Miasta Koziegłowy do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie w osobie Pana Romana Wasia. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę w sprawie wyrażania zgody  na udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury z siedzibą w Janowie w wysokości 30.000 zł na zabezpieczenie realizacji projektów w Schemacie II Programu Leader +, na okres realizacji tego projektu.  Wprowadzono również zmiany do Uchwały Nr 61/V/2003 z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie podatku rolnego. Leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Kolejną podjętą uchwałą jest uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Myszkowskiego w formie opracowania dokumentacji projektowo technicznej na odcinek drogi powiatowej DK – 1 Zabijak Stara Huta dł. 6,5 km. Do porządku obrad włączono również podjecie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Mieczysławy Paligi. Rada Gminy i Miast Koziegłowy podczas obrad postanowiła również uznać skargę z dnia 21.11.2006 roku Państwa Marioli i Piotra Będkowskich za nieuzasadnioną odwołując się w uzasadnieniu do stwierdzeń organu nadzoru, Kuratorium Oświaty. W wyniku zebranych informacji i wyjaśnień stwierdzono, że bezpieczeństwo w szkole w czasie przerw organizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz realizowany jest obowiązek rejestrowania osób postronnych wchodzących do szkoły. Komisja Rozwoju Społecznego planuje w 2007 roku dokonywać przeglądów wybranych placówek oświatowych oraz monitorować rozwój sytuacji w Zespole Szkół w Pińczycach. W celu zapewnienia bieżącej pomocy w rozwiązywaniu trudnych zagadnień związanych z bieżącą działalnością placówek oświatowych, Komisja Społeczna podkreśla pilną potrzebę zatrudnienia pedagoga szkolnego. Burmistrz Jacek Ślęczka przypomniał o całodobowym dyżurze pod nr 034 3142 000 w kwestii zimowego utrzymania dróg. B.K.

25

STY

2007

4680

razy

czytano

4340/4549

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.