Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

INTERNET - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA LISTĘ REZERWOWĄ

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza nabór uzupełniający na listę rezerwową do projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNETdla Mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy".

Formularze zgłoszeniowe do naboru uzupełniającego wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 22.02.2016 r. do dnia 04.03.2016 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, pok. nr 1 - Biuro podawcze. Po w/w terminie formularze zgłoszeniowe nie będą przyjmowane

Kryteria uczestnictwa w Projekcie

Warunki przydzielenia wsparcia dla Wnioskodawców Projektu z terenu Miasta i Gminy Koziegłowy:
•    Wnioskodawca zamieszkuje na terenie gminy Koziegłowy,
•    Wnioskodawca jako osoba niepełnosprawna nie jest pozbawiony zdolności do obsługi komputera,
•    Wnioskodawca zobowiązuje się do ukończenia szkolenia organizowanego w ramach Projektu.
Uwaga !
Jeżeli stwierdzi się, że Wnioskodawca zamieszkujący na terenie gminy Koziegłowy, znajduje się w obszarze nieobjętym zasięgiem dostępu do Internetu, oferowanym przez podmiot świadczący usługi w ramach Projektu, nie może brać udziału w Projekcie. Ponadto Wnioskodawca musi spełniać minimum jeden z poniższych warunków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:
1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej - zgodnie z ustawa o pomocy społecznej pomoc ta przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł,
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł,
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
a)    Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
•    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
•    opiekunowi faktycznemu dziecka,
•    osobie uczącej się.
b)    W ramach systemu świadczeń rodzinnych, świadczeniem obowiązującym jest
zasiłek rodzinny, który przysługuje osobom w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł lub 774 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
3. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkoła oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej.
4. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w M. P.2015.295  (wskaźnik ten za rok 2014 wynosi 1 340 zł).
5. Osoby   niepełnosprawne   ze   znacznym   lub   umiarkowanym stopniemniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
6. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie(rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2006 Nr 139 poz. 992 z późn.zm) nie przekracza kwot najniższych    gwarantowanych    świadczeń    emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 880,45 zł)
.

Wnioski można składać z następujących kryteriów:

A.    Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
B.    Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
C.    Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
D.    Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym opublikowany przez Prezesa GUS w M. P.2015.295 (wskaźnik ten za rok 2014 wynosi 1 340 zł).
E.    Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
F.    Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2006 Nr 139 poz.992 z późn.zm) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 880,45 zł).

Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące załączniki:

1. PIT za 2014 rok lub zaświadczenie z GMOPS-u - w przypadku, gdzie pod uwagę brane jest kryterium dochodowe czyli w pkt A,B,D,F

2. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności - tylko w przypadku pkt. E

3. Kopia świadectwa szkolnego oraz pit za 2014 rok (Jeśli dziecko uczęszcza do klasy 1-3 szkoły podstawowej -opinia o uczniu wystawiona przez Dyrektora Szkoły) - tylko w przypadku pkt. D

4. Zaświadczenie o pobieraniu stypendium szkolnego - w przypadku pkt. C

Dokumenty do pobrania.

 

19

LUT

2016

2129

razy

czytano

2436/4576

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.