Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Image

Nasz projekt ruszył!!!

„Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły"

Prezentacja projektu do pobrania (PowerPoint) prezentacja

UWAGA!!!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich szkół biorących udział w projekcie o pobieranie i wykorzystywanie Raportu z badania zmieszczonego w dziale Pomiar...

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz z budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (działanie 2.1 a)


Informacje dyrektora Projektu

Dyżur dyrektora Projektu:

wszystkie trudne zagadnienia oraz problemy pojawiaj±ce siê w trakcie realizacji projektu mogą Państwo wyjaśnić z dyrektorem projektu mgr Katarzyną Zychowicz podczas jej dyżurów w środy w godzinach 1500-1700 w Urzędzie Miasta Koziegłowy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Informacje doradców Projektu

Dyżury i konsultacje doradców

Uwaga: Konsultacje telefoniczne z doradcami od poniedziałku do piątku w godzinach 1800-2000

Imiê i nazwisko

Dyżury doradców

Numer telefonu
mgr Jadwiga Węgrzynponiedziałek, wtorek 1230-1330 608093314
mgr Anna Wiśniewska poniedzia³ek 1500-1700 512219930
mgr Jolanta Wyleciał wtorek 1500-1700 606674448
mgr Małgorzata Gocyła środa 1340-1540 502127191
mgr Krystyna Skalik czwartek 1430-1730 501127890
mgr Małgorzata Będkowska czwartek 1500-1700 886660702


Warsztaty dla nauczycieli

Uwaga: kolejne edycje ogłaszane będą w tym miejscu


Warsztaty 1

"Przygotowanie programów własnych i organizacja pracy" odbędą się w Zespole Szkół w Lgocie Górnej:

  • 21 marca - nauczyciele klas IV-VI szkoły podstawowej
  • 22 marca - nauczyciele gimnazjum i liceum
  • 23 marca - nauczycielekszta³cenia zintegrowanego


Pomiar osiągnięć uczniów

Poniżej znajdą Państwo narzędzia badawcze, wykorzystane do pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji matematycznych. Każdy plik zawiera: arkusz testu, kartotekę-listę badanych czynności oraz kartę i klucz odpowiedzi.


Zbiorcze wyniki badań zostaną ogłoszone 11 czerwca.

Zbiorcze wyniki badań do pobrania: plik.pdf

Indywidualne wyniki szkół w odniesieniu do badanej populacji zostaną przekazane zainteresowanym szkołom. Analiza ww. wyników będzie tematem spotkań warsztatowych dla nauczycieli matematyki.

Poniższe pliki (wielkość ok. 140 KB) są do pobrania w formacie pdf (Acrobat Reader):

Test dla klasy 1 gimnazjum: plik.pdf

Test dla klasy 2 gimnazjum: plik.pdf

Test dla klasy 4 szkoły podstawowej: plik.pdf

Test dla klasy 5 szkoły podstawowej: plik.pdf

 Konkurs matematyczny

 

Konkurs Matematyczny 2007/2008

"KOZIEGŁOWY - MĄDRE GŁOWY"

Cele i zadania konkursów matematycznych realizowanych w ramach projektu EFS "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły"

Cele konkursu

1. Stwarzanie warunków do pełnego rozwoju zainteresowań i zdolności.
2. Kształtowanie samodzielnego, twórczego i logicznego myślenia oraz niezależności w wyborze upodobań i sądów.
3. Wyrabianie wytrwałości i pracowitości w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
4. Upowszechnianie wiedzy matematycznej.
5. Stosowanie rozumowania matematycznego w sytuacjach praktycznych, rozwijanie zmysłu estetyki i pomysłowości.
6. Dostarczanie rozrywki umysłowej uczniom i szeroko pojętemu środowisku wychowawczemu.
7. Stwarzanie bezpiecznych warunków do zdrowej rywalizacji opartej na rzetelnej wiedzy i umiejętnościach.

Zadania konkursu

Nadrzędnym zadaniem konkursów matematycznych na wszystkich etapach jest jak najszersze upowszechnienie wiedzy matematycznej i stwarzanie możliwości stosowania jej we wszystkich aspektach edukacyjnych.

Ważne informacje

1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach powinno być realizowane:
- w toku obowiązkowych oraz dodatkowych godzin lekcji matematyki,
- podczas zajęć kół matematycznych,
- w ramach matematycznych imprez o zasięgu wewnątrzszkolnym.
2. Zadania i problemy konkursowe różnić się mogą od zadań rutynowych, często będą pomysłowe, atrakcyjne, zabawne i niebanalne. Będą to różne typy zadań otwartych i zamkniętych.
3. Udział w konkursie powinien być dla ucznia nie tylko wyróżnieniem, sprawdzeniem siebie, ale przede wszystkim jednym z etapów na drodze pięknej przygody z matematyką.
4. Na zwycięzców konkursów czekają cenne i atrakcyjne nagrody

Spotkania z nauczycielami

Terminy spotkań z nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjów którzy prowadzą kółka matematyczne w ramach projektu EFS "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły"

Temat spotkañ: "Przedstawienie regulaminów i organizacji konkursów matematycznych"

Data spotkania

Miejsce spotkania

Dla gmin

08.05.2007r. godz. 1500 Gimnazjum w Konopiskach Konopiska
10.05.2007r. godz. 1500 Zespół Szkół w Koziegłowach-Gimnazjum Koziegłowy, Woźniki, Ożarowice, Mierzęcice, Psary, Kamienica Polska, Libiąż
11.05.2007r. godz. 1300 Zespół Szkół w Miedźnie-Gimnazjum Miedźno
11.05.2007r. godz. 1400 Gimnazjum w Żarkach, ul. Sosnowa 2 Żarki, Niegowa, Janów, Poraj
Pliki do pobrania

1. Regulamin konkursu plik.pdf

2. Zadania do szkoły podstawowej plik.pdf

3. Zadania do gimnazjum plik.pdf

 


Dyżury doradców d/s Projektu

Dyżury doradców d/s Projektu
Poniedziałek 14ºº - 16ºº

A. Jastrząb
Z. Paludkiewicz
K. Skalik
Wtorek 14ºº - 16ºº
J. Węgrzyn

Środa 14ºº - 16ºº
A. Wiśniewska
M. Kruzel-Gocyła


Wykaz doradców pracujących w Projekcie

Wykaz doradców pracujących w Projekcie oraz przydzielonych gmin poszczególnym doradcom
Jadwiga Barbara Węgrzyn - Gm. Miedźno, Psary, Janów, Libiąż, Ożarowice, Mierzęcice
Alicja Jastrząb - Gm. Konopiska, Woźniki, Żarki, Kamienica Polska
Anna Wiśniewska - Gm. Konopiska, Niegowa, Psary, Ożarowice
Zdzisława Paludkiewicz -Gm. Miedźno, Woźniki, Janów, Libiąż, Poraj
Małgorzata Kruzel - Gocyła -Gm. Poraj, Kamienica Polska, Żarki, Mierzęcice, Niegowa
Krystyna Skalik - Gm. Koziegłowy


Karta pracy nauczyciela w projekcie

Karta Pracy personelu projektu-nauczyciel

Komisja konkursowa uzupełnia listę finalistów z klasy szóstej:

Komisja konkursowa uzupełnia listę finalistów z klasy szóstej:

L.p

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

1.

Bednarczyk Piotr

SP Koziegłowy

2.

Mierzwa Dominik

SP Psary (Lubsza)

3.

Wójcik Kamil

SP Bliżyce

W związku z powyższym, komisja przeprasza wyżej wymienionych uczniów i ich opiekunów za zaistniałą sytuację.

06

MAR

2007

26345

razy

czytano