Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Koziegłowy, 18.11.2016r.

  

Raport z konsultacji społecznych projektu 

Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach”

Konsultacje społeczne ze społecznością lokalną w zakresie potrzeby realizacji projektu pn.: Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Pińczycach, wynikają z potrzeby i inicjatywy oddolnej lokalnej społeczności, w tym rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, jak również rodziców dzieci, które nie zostały przyjęte do placówki ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Potrzeby były zgłaszane na indywidualnych spotkaniach z dyrekcją i wychowawcami, jak również na zebraniach.

Konsultacje projektu odbywały się również podczas prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Koziegłowy do 2020 r. Niniejsze przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarze rewitalizacji zostało ujęte w dokumencie strategicznym w ramach listy projektów (uzupełniających).

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji zawierającego  projektu:

1.    Konsultacje społeczne – ankietyzacja: lipiec – sierpień 2015r. – przeprowadzenie ankietyzacji wśród mieszkańców w zakresie pogłębionej analizy obszarów zdegradowanych, w tym identyfikacji problemów i potrzeb - informacja wraz z ankietą na stronie internetowej Gminy i Miasta Koziegłowy oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, gminnych jednostkach organizacyjnych;

2.    Warsztaty z interesariuszami (w tym: z przedstawicielami organizacji pozarządowych, sektora biznesu, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek oświatowych i naukowych) w ramach konsultacji społecznych, w dniu 04.05.2016 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy (wraz z możliwością zgłaszania projektów rewitalizacyjnych).

We wskazanym terminie, interesariusze zgłaszali do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (zarówno osobiście, jak i telefonicznie) potrzeby w zakresie zmniejszenia problemów na obszarach zdegradowanych oraz propozycji przedsięwzięć. Podczas konsultacji została również zaprezentowana / poddana konsultacjom niniejsza inwestycja.

3.    Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji – czerwiec - lipiec 2016r. – wyłożenie do publicznego wglądu wraz z przedłożeniem do zaopiniowania przez Radnych Gminy i Miasta Koziegłowy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy została ogłoszona możliwość wniesienia uwag dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku. Czas na wyrażenie opinii trwał od 27.06.2016r. do 15.07.2016r. Celem konsultacji było wyrażenie opinii, propozycji interesariuszy (w tym: mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, sektora biznesu, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek oświatowych i naukowych) w sprawie projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy dot. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku.

Dnia 21 lipca 2016 r. na posiedzeniu komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy został zaprezentowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji do 2020 r. Radni nie wnieśli uwag do projektu.

4.    Konsultacje społeczne przeprowadzone w formie warsztatów – wrzesień 2016 r.

W terminie od 12.09.2016 r. do 28.09.2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje w formie warsztatów niezbędne do podsumowania poczynionych prac nad projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji i wniesienia ewentualnych końcowych uwag do opracowanych założeń projektu.

Jednocześnie konieczność realizacji projektu wynika z potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną gminy, m.in. podczas zebrania wiejskiego w Pińczycach, które miało miejsce 7.03.2015r.

21

LIS

2016

1170

razy

czytano

2225/4554

kozieglowy.pl