Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

8 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 19 kwietnia 2007 r. odbyła się 8 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, która była podsumowaniem wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2006r. W obradach sesyjnych uczestniczyła również  Poseł na Sejm Jadwiga Wiśniewska oraz Starosta myszkowski Marian Wróbel. Pani Poseł na wstępie poinformowała o pozytywnych efektach rozmów, jej i Burmistrza, w sprawie poprawienia bezpieczeństwa i stanu technicznego naszych dróg. Dotyczy to rozmów w Wojewódzkim Zarządzie Dróg, odnośnie przebudowy drogi 789, od mostu w Koziegłowach, ulicy Żareckiej i Świętokrzyskiej, przebudowy zakrętu, oraz rozmów w Dyrekcji Dróg i Autostrad w związku ze skrzyżowaniem drogi 789 z Dk1 oraz rozmów z Wojewódzkim  Funduszem Ochrony Środowiska, dotyczących termomodernizacji szkół i Domu Kultury. Burmistrz Jacek Ślęczka gorąco podziękował pani Poseł za aktywny, od samego początku, wkład pracy, wsparcie oraz pomoc w sprawach dotyczących naszej gminy i mieszkańców, oraz prosił o dalsze wspieranie gminnych  inicjatyw. Starosta Marian Wróbel poruszył trzy filary działań jakie leżą w kompetencji starostwa: służba zdrowia, sprawy drogownictwa(drogi powiatowe i wojewódzkie) oraz szkolnictwo ponadgimnazjalne. Odnośnie spraw toczących się pomiędzy Gminą Koziegłowy a Spółką Wodną, Starosta podkreślił, że nie jest w nie zaangażowany merytorycznie, ze względu na podział obowiązków miedzy nim a vice starostą. Wspomniał natomiast o odwołaniu jakie złożył Burmistrz Jacek Ślęczka do II Instancji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w  sprawie rozwiązania Spółki, a  także o wydaniu Gminie i Miastu Koziegłowy w dniu 18 kwietnia pozwolenia wodno - prawnego. Takiego pozwolenia nie otrzymała już Spółka, ponieważ nie posiada ujęć wody. Radni poruszyli również temat Przychodni w Koziegłowach oraz karetki pogotowia. Następnie Rada Gminy przystąpiła do porządku obrad. Na funkcję vice przewodniczącego Rady Gminy i Miasta, wysunięte zostały trzy kandydatury: K. Pluciński, A. Łuszczyk oraz J. Sularz. W trzecim, tajnym glosowaniu, został wybrany Jacek Sularz. Po wyborach przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2006 rok oraz przyjęto uchwałę w sprawie absolutorium. Po przedstawieniu sprawozdania przez Burmistrza Jacka Ślęczkę, vice przewodniczący Rady Roman Waś, odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Józef  Lazar, przed odczytaniem opinii Komisji, uznał Burmistrza za dobrego gospodarza. Po czym Rada podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy absolutorium z tego tytułu. Następne podjęte uchwały to: uchwała w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zmian budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2007 rok, uchwała dotycząca zmian w regulaminie targowiska, uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007 – 2011, uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w Gniazdowie. Rada Gminy uchwaliła również regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. Ustalona została opłata za 1m3  wody dostarczanej przez Gminę i Miasto Koziegłowy w wysokości 2 zł 20 gr łącznie z podatkiem VAT, miesięczna opłata abonamentowa pobierana od każdego odbiorcy wynosi 1 zł 83 gr łącznie z podatkiem VAT. Ostatnią uchwałą podjętą na tych obradach była uchwała w sprawie upoważnienie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy do ustalania wysokości niektórych cen i opłat. B.K

 

 

 

23

KWI

2007

3191

razy

czytano

4341/4576

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.