Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Budżet na rok 2017 uchwalony przez radnych jednogłośnie

Radni Gminy i Miasta Koziegłowy uchwalili budżet na 2017 r. Jest on zrównoważony a planowany deficyt wynosi zaledwie 644 tys. zł. Dochody oszacowano na 57 mln 743 tys. zł.

Projekt budżetu powstał po wnikliwej i szczegółowej analizie rozpoznania sytuacji finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy, zarówno po stronie dochodów jak i planowanych wydatków w perspektywie założeń budżetu na 2017 r., mając na względzie perspektywę długoterminową z nowym okresem programowania na lata 2014-2020 oraz nowymi możliwościami finansowania projektów i czekających nas zadań – mówi Burmistrz GiM Koziegłowy Jacek Ślęczka.

Dochody budżetu na 2017 rok planowane są w wysokości 57 743 676,00 zł a wydatki w wysokości 58 388 346,00 zł. Planowany, niewielki deficyt, w wysokości 644 tys. zł pokryty zostanie nadwyżką z wykonania budżetu na 2016 r.

Budżet na rok 2017 jest budżetem zrównoważonym i jednocześnie odpowiedzialnym, gwarantującym w przyszłości realizację kolejnych zadań gminy, w tym ze środków unijnych z zabezpieczeniem udziału własnego – wyjaśnia burmistrz. Miniony rok budżetowy rozpoczynał się początkowo założeniami na poziomie nieco ponad 44 milionów, a skończył się wpływami i wydatkami o ponad 10 milionów większymi. W 2015 r. mówiłem, iż prognozy na 2016 rok nie należą do łatwych, ale udało się nam zakończyć budżet kwotą ponad 53 milionów 671 tysięcy złotych. To dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich jednostek działających na rzecz zadań gminy.

Budżet oparty jest na założeniach pozyskania dodatkowych źródeł finansowania (środki unijne w ramach konkursów otwartych, realizowane projekty w zakresie kanalizacji dla zlewni Koziegłowy i Postęp, środki popowodziowe przy jednoczesnym przekierowaniu własnych na inne dodatkowe, oczekiwane zadania bez potrzeby wzrostu zadłużenia podczas realizacji budżetu). Dokonywane na bieżąco zmiany będą wyjściem do realizacji wielu potrzeb w poszczególnych miejscowościach.

PLANOWANE DOCHODY

Dochody w wysokości 57 743 676,00 zł wprowadzono na podstawie planowanych dochodów bieżących w wysokości 50 003 647,99 zł, w tym m.in. prognozowanej wielkości subwencji ogólnej w wysokości 16 073 755,00 zł, na którą składają się: część wyrównawcza w wysokości 3 691 140,00 zł oraz część oświatowa w kwocie 12 382 615,00 zł, która, z uwagi na spadającą co roku liczbę uczniów, zmniejszyła się w ostatnich dwóch latach o ponad 2 mln złotych.

Poza tym dochody Gminy pochodzić będą z:

udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w wysokości 9 564 531,00 zł

dotacji celowych na realizację zadań rządowych i własnych w wysokości 13 509 531,00 zł

wpływów w dziale dostarczania wody w wysokości 1 905 000,00 zł

wpływów w dziale gospodarka mieszkaniowa w wysokości 537 390,00 zł

wpływów z podatków i opłat lokalnych w wysokości 6 584 900,00 zł, których stawki są na poziomie roku bieżącego. Stawki podatków są jednymi z niższych w regionie.

wpływów z innych opłat, m.in. alkoholowej, skarbowej, śmieciowej w wysokości 1 442 000,00 zł

dochodów majątkowych w wysokości 7 740 028,01 zł

Wydatki zostały zrównoważone planowanymi dochodami i zapewniają realizacją zadań własnych G(miny poprzez Urząd jak i wszystkie jednostki podległe), ujętych zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych, realizowanych i posiadanych projektów, planów i zamierzeń z uwzględnieniem wniosków z posiedzeń komisji Rady Gminy i Miasta z możliwością modyfikacji budżetu w przypadku pojawienia się nowych możliwości.

Projekt budżetu na 2017 r. zakłada realizację zadań już rozpoczętych jak i zawiera wskazania zadań, na które są zagwarantowane środki w tzw RIT-ach lub planowane do pozyskania. W trakcie roku budżetowego będzie możliwość przekierowania ewentualnych oszczędności, ponadplanowych dochodów czy dochodów zewnętrznych na wydatki, w których będą uwzględnione potrzeby i zadania w poszczególnych miejscowościach.

Jestem przekonany, że przy dobrej dotychczasowej współpracy z radnymi, sołtysami, wspólnej pracy wszystkich pracowników Gminy, będziemy realizować plan rozwoju Gminy w wielu obszarach jej życia, na bieżąco reagować na potrzeby i planować wydatki tak, by wyniki naszej wspólnej pracy były jeszcze lepsze – mówi Jacek Ślęczka. – Jesteśmy jeszcze bardziej widoczni w działalności komunalnej poprzez samodzielne wykonywanie coraz to pełniej zadań własnych Gminy. A to ponad dwadzieścia merytorycznych obszarów, na które Gmina jest dobrze przygotowana poprzez sprawny Urząd i jednostki organizacyjne, począwszy od szkół poprzez GMOPS, MGOPK, ZUK czy ZEAOS. Liczę na wprowadzanie dodatkowych dochodów ze środków zewnętrznych m.in. unijnych, realizowanych projektów, środków popowodziowych i innych, które w jakikolwiek sposób powiększą stronę dochodową budżetu.

STRUKTURA WYDATKÓW

Suma planowanych wydatków wynosi 58 388 346,00 złotych. Składają się na nie:

wydatki bieżące – 46 437 476,44 zł, w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych – 28 577 507,94 zł, w tym na realizację zadań statutowych – 10 068 026,00 zł

Wydatki w ramach dotacji na zadania bieżące – 3 299 000,00 zł ( m.in. instytucji kultury, szkół niepublicznych, OSP, klubów sportowych)

wydatki na rzecz osób fizycznych (opieka społeczna ) – 14 041 611,00 zł

obsługa długu – 500 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 11 950 869,56 zł (20% wydatków ogółem) m.in.:

rolnictwo i łowiectwo – 174 626,00 zł

transport i łączność – 1 200 000,00 zł.

dostarczanie wody (w remonty i modernizacje) – 30 000,00 zł

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 789 665,65 zł

wydatki na oświatę i wychowanie – 1 751 577,91 zł

przedszkola – 1 636 820,26 zł

oświetlenie ulic, placów i dróg – 2 570 039,00 zł

dotacje dla instytucji kultury i świetlic – 1 225 000,00 zł

kultura fizyczna – 200 000,00 zł

dotacje dla stowarzyszeń, w tym straży – 658 000,00 zł

dotacje dla szkół niepublicznych – 1 630 000,00 zł

Budżet na 2017 r. nie jest budżetem zamkniętym. W miarę realizacji zadań pojawią się wolne środki z przetargów, czy otworzą się możliwości dofinansowywania, grantów nowych zadań i inwestycji.

 

 

 

 

 

03

STY

2017

2095

razy

czytano

2130/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.