Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy ogłasza nabór wniosków do udziału w projekcie „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Koziegłowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 27 marca do 7 kwietnia 2017 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy. Wypełnione dokumenty należy składać na biurze podawczym UGiM Koziegłowy. Montaż instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców odbędzie się tylko w przypadku pozyskania dofinansowania unijnego. 

Informacje ogólne:

- dofinansowanie: max. do 85% kosztów kwalifikowanych 

- planowana realizacja projektu - po podpisaniu umowy o dofinansowanie przez Gminę i Miasto Koziegłowy.

 Złożyć wniosek o dofinansowanie mogą:

·         osoby fizyczne  zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji Projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,

·         osoby fizyczne, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Koziegłowy i przedstawi aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) wypis z Księgi Wieczystej- dostarczenie dokumentu razem z wnioskiem i pozostałą dokumentacją,

·         w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele Projektu (podpisać umowę przedwstępną)

·    osoby nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Zespołu Usług Komunalnych z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz nieczystości itp.

 Informacje dot. naboru:

w terminie od dnia: 27.03.2017 r. do 07.04.2017 r. należy złożyć na Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy prawidłowo wypełnione oraz podpisane następujące dokumenty: deklarację dotyczącą udziału w Projekcie, ankietę dla gospodarstwa domowego w celu zweryfikowania, czy budynek spełnia wszystkie niezbędne warunki oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej (należy podkreślić, że instalacja musi być tak dobrana , aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tą instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartości energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym) do określenia poziomu zapotrzebowania na energię oraz wielkość instalacji OZE, a także podpisaną umowę przedwstępną. Wzór dokumentów do pobrania w wyznaczonym miejscu w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej www.kozieglowy.pl). Wnioski złożone przed i po określonym terminie nie będą przyjmowane.

Inne:

- pozytywna ocena formalna wniosku: sprawdzana będzie prawidłowość zawartych danych we wniosku oraz brak zaległości: w opłacie za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych co do wszystkich osób zamieszkujących budynek; w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym; wobec Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowach

- złożenie kompletnie wypełnionej i podpisanej dokumentacji (deklaracja uczestnictwa, ankieta, umowa przedwstępna) 

 Warianty instalacji fotowoltaicznej:

A – 3 kWp (produkcja energii elektrycznej) wymagana powierzchnia do montażu paneli fotowoltaicznych to 21 m2

B – 4 kWp (podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i produkcja energii elektrycznej) wymagana powierzchnia do montażu paneli fotowoltaicznych to 28 m2

Informacje techniczne oraz informacje dotyczące wypełniania ankiet udzielane będą pod numerem telefonu: 883 222 706 w okresie od 27 marca do 7 kwietnia 2017 r.  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

 

24

MAR

2017

2549

razy

czytano