Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium

Podczas Sesji 8 czerwca Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy za wykonanie budżetu na rok 2016.

­- Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy jest budżetem zrównoważonym, mającym pokrycie zarówno po stronie planowanych dochodów jak i planowanych wydatków. Wydaliśmy około 96 proc. z zakładanego planu a dochody zrealizowaliśmy na poziomie ponad 105 procent. Dbamy, aby zarządzanie funduszami z naszej strony było stabilne i bezpieczne. Nie sztuką jest zapożyczyć się i wydawać pieniądze, sztuką jest racjonalnie gospodarować środkami - ­ stwierdził Burmistrz Jacek Ślęczka. ­ - Rok 2016 był mizerny jeśli chodzi o środki zewnętrzne, ale rok 2017 i kolejne lata otworzą taką perspektywę. Nie jestem burmistrzem jednej kadencji. Nie jestem po to, by próbować sztucznych ruchów finansowych i na siłę realizować konieczne potrzeby. Myślę, że nasze konsekwentne działanie, dochodzenie do wspólnych uzgodnień, czasami trudnych, będzie pozwalało na realizację inwestycji w poszczególnych miejscowościach. Możemy się cieszyć, że zmienia się nasze otoczenie, nasza gmina. Trzeba podkreślić, że wspieramy także powiat myszkowski w inwestycjach powiatu na terenie naszej gminy.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 56 450 003,47 zł, tj. 105,55 % planu.

Dochody bieżące 53 985 008,62 zł (106,23 %), dochody majątkowe 2 464 994,85 zł (92,46 %).

Poniesione wydatki w wysokości 51 504 243,54 zł stanowią 95,96 % wydatków planowanych.

Wydatki bieżące 45 719 870,18 zł (96,05 %), wydatki majątkowe 5 784 373,36 zł (95,30 %).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 4 945 759,93 zł (planowany roczny deficyt budżetu 187 583,62 zł).

Rozchody budżetu Gminy w 2016 roku wyniosły 2 670 533,50 zł.

Uzyskane dochody budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy z podziałem na bieżące i majątkowe , procent wykonania planu

oraz strukturę wykonania przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Główne źródła uzyskanych dochodów bieżących 45 719 870,18 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, uzyskano w wysokości 2 845 498,83 zł, co stanowi 107,71 % planu rocznego.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od środków transportu, od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, uzyskano w wysokości 4 411 292,31 zł, co stanowi 117,32 % planu rocznego. Uzyskane dochody podatkowe Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 16 289 822,83 zł:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 247 049,96 zł (123,52% planu)

2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 885 659,00 zł (101,70% planu)

3. podatek rolny 978 538,86 zł (105,79% planu)

4. podatek od nieruchomości 4 619 740,80 zł (112,68 % planu)

5. podatek leśny 107 826,87 zł (134,78% planu)

6. podatek od środków transportowych 995 798,85 zł (117,85% planu)

7. karta podatkowa 15 076,96 zł (150,77 % planu)

8. podatek od czynności cywilnoprawnych 393 279,03 zł (130,44 % planu)

9. wpływy z opłaty skarbowej 46 852,50 zł (93,71% planu)

10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 238 664,69 zł (100,02% planu), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 978 464,38 zł (88,63 %), wpływy za zajęcie pasa drogowego 78 238,55 zł (93,47 % planu), wpływy z opłaty planistycznej 13 762,08 zł (91,75%).

Łączne dochody z tytułu gospodarowania odpadami w 2016 r. wyniosły 988 222,13 zł, wydatki bieżące 940 909,49 zł (bez wynagrodzeń pracowników z pochodnymi), budowa PSZOK 145 035,63 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 46 940,88zł (99,87 % planu). Wpływy z tytułu zaopatrzenia w wodę wyniosły 2 018 925,42 zł (103,64 % planu).

Wpływy z tytułu opłat stanowisk targowych 35 435,43,00 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 92 854,86 zł (116,07%).

Wpływy z opłaty targowej 37 968,00 zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 61 031,09 zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 12 840,74 zł, wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych ­ 17 159,43 zł, wpływy

z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 436 259,71 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 17 642,66 zł, wpływy z pozostałych odsetek 6 582,15 zł, wpływy z niewykorzystanych w terminie wydatków 6 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów, odszkodowania, wpływy dotyczące lat ubiegłych 77 879,84 zł, wpływy za dostarczanie ścieków do oczyszczalni gminnej 50 077,30 zł.

W dniu 15 kwietnia 2016 roku wpłynął z Urzędu Skarbowego w Myszkowie , na konto Gminy zwrot podatku VAT naliczonego, dotyczącego Budowy Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, w wysokości 2 116 079,00 zł.

Otrzymane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 91 369,20 zł ­ refundacja poniesionych w 2015 r. nakładów dotyczących projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców 63 414,63 zł, ERAZMUS Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym ­ rozliczenie końcowe 27 954,57 zł.

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 5 931 884,50 zł.

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 1 901 037,85 zł.

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „500+" 7 143 712,25 zł.

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizacje zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ­ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wojsławicach ­ w wysokości 53 340,00 zł.

Środki otrzymane z WFOŚiGW jako refundacja kosztów opracowania planu gospodarki nisko-emisyjnej 19 680,00 zł.

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 42 948,27 zł.

Otrzymane subwencje z budżetu państwa 15 678 487,00 zł, w tym subwencja oświatowa 12 300 013,00 zł, część wyrównawcza 3 378 474,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2016 r. to kwota 2 991 356,14 zł, w tym zaległości 2 251 046,43 zł.

Należności te dotyczą: dochodów od osób prawnych i osób fizycznych z tytułu podatków i opłat 1 488 508,14 zł, sprzedaży wody 139 475,15 zł, dochodów w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami 140 867,71 zł, wpływów za korzystanie z wychowania przedszkolnego i szkolnego 73 437,78 zł, z tytułu zwrotów wypłacanych nienależnie świadczeń 13 837,30 zł, dochodów związanych z funduszem alimentacyjnym 1 051 399,53 zł, gospodarki ściekowej 7 359,01 zł, gospodarki odpadami 76 471,52 zł. Nadpłaty podatków i opłat stanowią kwotę 35 422,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wyniosły 2 024 025,00 zł, dotyczą podatku od nieruchomości 1 330 417,00 zł, podatku rolnego 812,00 zł, podatku od środków transportu 692 796,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) wyniosły 105 565,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 13 549,30 zł, w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 51 032,00 zł.

Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z wykonania budżetu znajduje się w załączniku.

 

 

14

CZE

2017

1163

razy

czytano

1784/4297

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.