Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

7 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 Sesję poprowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk. Na ręce sołtysów kończących kadencje, za działalność społeczną, burmistrz Jacek Ślęczka złożył podziękowania i kwiaty. Dyrektor Zespołu Szkół w Lgocie Górnej pani Bożena Witos, zaprosiła wszystkich obecnych oraz mieszkańców gminy na Regionalny Przegląd Pieśni Pasyjnej. Koncert Galowy odbędzie się 31.03.2007r. o godz. 18.00 w Sanktuarium Św. Antoniego w Koziegłówkach. Porządkiem obrad jako pierwszą, radni podjęli uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej w okręgu wyborczym nr 6, w związku ze złożoną pisemną rezygnacją pani Zofii Jakubczyk. Przed przystąpieniem do wyboru przewodniczącego Rady, pan Leonard Jagoda stwierdził, że Rada przyjęła powyższą uchwałę chcący uszanować wolę pani Jakubczyk, chęci bycia i życia bez skazy etycznej - „poprzeczka jaką stawia nam była przewodnicząca jest bardzo wysoka” - powiedział radny. Na przewodniczącą Rady zaproponował Joannę Kołodziejczyk, radną znaną  z aktywności i skuteczności działania w poprzedniej kadencji. Kandydatura pani Kołodziejczyk przeszła jednogłośnie w tajnych wyborach. Następnie Rada podjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy, w sprawie zmian do uchwały dotyczącej poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Prezesa Zarządu Spółki wodnej Boży Stok w Rzeniszowie pana Zenona Jędrasiaka, którą Rada uznała za nieuzasadnioną. Na posiedzeniu Rada uchwaliła również w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944. do dnia 31 lipca 1990r. przez Sekretarza Gminy pana Krzysztofa Bąka, oraz Skarbnika Gminy panią Jadwigę Matyję. Rada Gminy wyraziła również zgodę na zawarcie przez Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy umowy o dofinansowanie zadania p.n. Modernizacja boisk sportowych pryz Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pińczycach  do kwoty 200 000 zł. Ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla In blanco Gminy i Miasta Koziegłowy i podpisanie deklaracji do weksla. Ważną kwestią poruszoną podczas Sesji było odniesienie się do pism jakie otrzymują mieszkańcy z Urzędu Skarbowego. Przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk wyjaśniła, że suma do zapłaty 72 tysiące zł. to kwota obciążająca Spółkę Wodną a nie mieszkańców, na poczet Urzędu Skarbowego. Pan Leonard Jagoda poprosił również o wyjaśnienia procedury odwoławczej od wyroku, jaki ponoć Spółka złożyła. Pani Mecenas wyjaśniła, że Spółka może złożyć skargę do Sądu Najwyższego, pod warunkiem spełnienia pewnych obwarowań ustawczych. Jednym z nich jest uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego. Takiego uzasadnienia nie otrzymała jeszcze Gmina więc Spółka też nie posiada uzasadnienia, bez którego nie można się odwołać. Sąd Najwyższy jest Sądem Prawa. Sąd ten ustawowo zajmuje się skargami jeżeli naruszone są prawa materialne lub przepisy postępowania. Sąd Pierwszej i Drugiej Instancji nie stwierdził zaniedbań w tej kwestii. Elementem skargi może również być wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku. Gmina skierowała sprawę odzyskania majątku gminnego do komornika i otrzymała zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej, co oznacza, że wstrzymania nie ma. W takiej sytuacji wszystko przemawia za tym że Spółka nie spełnia warunków aby zaskarżyć wyrok Sądu Apelacyjnego. Po tych wyjaśnieniach Przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk zakończyła 7 Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. BK

25

MAR

2007

2860

razy

czytano

4334/4592

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.