Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Gmina zdobyła dofinansowanie na rewitalizację

Gmina i Miasto Koziegłowy pozyskała ponad 5,5 mln zł dofinansowania na realizację inwestycji związanych z rewitalizacją terenów zdegradowanych.

Podstawą do złożenia wniosków było opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 r., nad którym prace rozpoczęły się już w 2015 r. Jego beneficjentami, w oparciu o aspekt rozwiązywania problemów społecznych, mogły być także parafie.

Dzięki dofinasowaniu do II etapu rewitalizacji Pałacu Biskupów w Koziegłowach, zagospodarowany zostanie teren bezpośrednio przylegający do Pałacu oraz sąsiadujący z nim obszar położony obok Zespołu Szkół w Koziegłowach. Przebudowany zostanie także zdegradowany budynek komunalny, w którym mieściła się jeszcze niedawno Poczta Polska. Po zakończeniu inwestycji przeznaczony on zostanie na potrzeby Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dofinansowanie związane z rewitalizacją otrzymały także dwie parafie z terenu Gminy Koziegłowy.

Etap II rewitalizacji Pałacu Biskupów dotyczy z jednej strony zagospodarowania otoczenia budynku, a z drugiej - rozbudowy Pałacu o ogród zimowy. W sąsiedztwie pałacowego budynku powstaną chodniki, mała architektura, amfiteatr, fontanna, edukacyjny plac zabaw i miejsca do rekreacji grupowej (pole do minigolfa i stoły do gry w szachy). Teren zostanie odrodzony, oświetlony i będzie miał monitoring. Wybudowana infrastruktura służyć ma aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gmina i Miasto Koziegłowy uzyskała na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 4 299 927 zł (85%). Okres realizacji projektu to lata 2018-2020.

Gmina i Miasto Koziegłowy otrzymała w ramach naboru dla działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Północnego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dofinansowanie do przebudowy budynku komunalnego przy Pl. Moniuszki w Koziegłowach. Projekt ma nazwę „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby Gminno–Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach wraz z wyposażeniem”. Obejmuje on miedzy innymi: przebudowę i wyposażenie budynku oraz zagospodarowanie przyległego terenu. W budynku będzie miał swą siedzibę GMOPS, który mieści się obecnie przy ul. 3 Maja 25. Infrastruktura obiektu będzie wykorzystywana na cele aktywizacji społeczno-gospodarczej osób (w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym) zamieszkujących tereny rewitalizowane Gminy – Koziegłowy, Koziegłówki i Pińczyce. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 września 2019 r. Szacunkowe koszty całości projektu wynoszą 1 844 745,59 zł, a dofinansowanie ­- 1 275 000  zł.

Gmina i Miasto Koziegłowy otrzymała także dofinansowanie w wysokości 312 966 zł na projekt wiążący się z wymienionymi wyżej projektami. Projekt nosi nazwę „Gmina Koziegłowy miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Celem projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących tereny zdegradowane w Gminie Koziegłowy objęte rewitalizacją. Cel projektu ma zostać osiągnięty poprzez kompleksowe wsparcie dla jego uczestników i ich rodzin. W ramach projektu odbędą się spotkania mające na celu zapoznanie jego uczestników z Programem Aktywności Lokalnej i zachęcenie do udziału w nim. Odbędą się też warsztaty integracyjno-motywacyjne połączone z treningami umiejętności interpersonalnych, wsparcie w postaci doradztwa psychologicznego i prawnego oraz edukacyjnych i zawodowych instrumentów aktywnej integracji.

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach otrzymała z kolei dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 311 718 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 119 128 zł do projektu „Rewitalizacja zabytkowego kościoła p.w. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Dofinansowanie wyniosło w sumie aż 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Udział własny parafii w projekcie to 65 564 zł. Prace obejmą: remont ścian fundamentowych, zagospodarowanie terenu (remont nawierzchni, remont i konserwacja zabytkowego ogrodzenia, nasadzenie zieleni i wyposażenie terenu) oraz systemy oświetlenia i osuszenia terenu (m.in. system osuszenia murów kościoła i ogrodzenia). Termin zakończenia prac określony został na listopad 2018 r.

Drugi projekt parafialny to „Rewitalizacja kościoła św. Antoniego z Padwy w Koziegłówkach” wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia w celu przywrócenia historycznego centrum miejscowości”. Całkowita wartość projektu to aż 4 353 915 zł. Dofinansowanie z UE wynosi 3 688 333 zł, a z budżetu państwa - 433 921 zł. Wkład własny parafii to 231 660 zł. Zakres prac jest bardzo szeroki. Stare chodniki i innego rodzaju utwardzone powierzchnie wokół kościoła wymienione zostaną na betonową nawierzchnię oraz łamaną, granitową kostkę brukową. Zamontowany zostanie system rozsączania wody z kanalizacji deszczowej do gruntu, wyremontowane zostanie ogrodzenie, nasadzona nowa zieleń i zamontowane zostaną meble parkowe. Prace dotyczyć będą także samego sanktuarium. Przeprowadzone zostaną roboty tynkarskie i malarskie elewacji kościoła, roboty dekarskie i ślusarskie oraz związane z konserwacją kamiennej okładziny budynku. Termin zakończenia robót określono na czerwiec 2019 r. Działania związane z pozyskaniem finansowania mocno wspierała Poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwiga Wiśniewska.

27

GRU

2017

1947

razy

czytano

1824/4493

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności