Skróty klawiszowe:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

Strona główna » Aktualności » ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

wielkość tekstu: A | A | A

GK.271.10.2018.ppu

Koziegłowy, dn. 14.03.2018r.


ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.”Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”

1.      Zakres zadania obejmuje :

1)Reprezentowanie inwestora na budowie przez kontrolę zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zawartymi umowami z wykonawcami.

2)Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3)Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i  przekazywanie ich do użytkowania.

4)Potwierdzenie faktycznie wykonywanych/wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.

5)Rozwiązywanie wynikłych w trakcie budowy problemów technicznych.

6)Kontrola terminowości wykonania robót oraz zgodności w zakresie umownym.

7)Propozycja wprowadzenia w razie potrzeby robót dodatkowych oraz innych niezbędnych zmian umowy protokołami konieczności i aneksami. Inspektor nadzoru nie posiada uprawnień do zlecania wykonania robót dodatkowych.

8) Udział w radach budowy oraz sporządzanie protokołów z rad budowy.

9)Po zakończeniu robót i zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru udział w odbiorze końcowym.

10)Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót o których mowa w § 1 oraz rozliczenie końcowe inwestycji. 

2.      Kryteria oceniania ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena  100%

3.     Termin wykonania zadania:

Od dnia podpisania niniejszej umowy do czasu zakończenia umowy podstawowej zawartej z wykonawcą robót budowlanych

4.      Pisemne oferty cenowe należy składać w zamkniętych kopertach na biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy w terminie do dnia 22.03.2018r. do godz. 900

5.     Otwarcie nastąpi dnia 22.03.2018r o godz. 915 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 

czytano: 400 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2018-03-14 11:34:55

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody