Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

GK.271.10.2018.ppu

Koziegłowy, dn. 14.03.2018r.


ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.”Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach – etap II wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”

1.      Zakres zadania obejmuje :

1)Reprezentowanie inwestora na budowie przez kontrolę zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz zawartymi umowami z wykonawcami.

2)Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

3)Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i  przekazywanie ich do użytkowania.

4)Potwierdzenie faktycznie wykonywanych/wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy.

5)Rozwiązywanie wynikłych w trakcie budowy problemów technicznych.

6)Kontrola terminowości wykonania robót oraz zgodności w zakresie umownym.

7)Propozycja wprowadzenia w razie potrzeby robót dodatkowych oraz innych niezbędnych zmian umowy protokołami konieczności i aneksami. Inspektor nadzoru nie posiada uprawnień do zlecania wykonania robót dodatkowych.

8) Udział w radach budowy oraz sporządzanie protokołów z rad budowy.

9)Po zakończeniu robót i zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru udział w odbiorze końcowym.

10)Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót o których mowa w § 1 oraz rozliczenie końcowe inwestycji. 

2.      Kryteria oceniania ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena  100%

3.     Termin wykonania zadania:

Od dnia podpisania niniejszej umowy do czasu zakończenia umowy podstawowej zawartej z wykonawcą robót budowlanych

4.      Pisemne oferty cenowe należy składać w zamkniętych kopertach na biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy w terminie do dnia 22.03.2018r. do godz. 900

5.     Otwarcie nastąpi dnia 22.03.2018r o godz. 915 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 

14

MAR

2018

744

razy

czytano

1835/4578

kozieglowy.pl