Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

Koziegłowy, dn. 29.08.2018 r.

PR.041.3.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO 

1. Zamawiający:

Gmina i Miasto Koziegłowy, adres: Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, NIP 5771952310, REGON: 151398505

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia opisanego poniżej.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup instrumentów muzycznych wraz z dostawą, dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc, przez Gminę i Miasto Koziegłowy w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 na zadanie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc w nowe instrumenty muzyczne oraz mundur”.
Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na poniżej wymienione instrumenty:
- SONOR Shell Set AQ1 Stage – 1 szt.
- Cerveny Tuba CVBB671-4G Junior – 1 szt.
- YAMAHA Flet YFL-212 Sl – 2 szt.
- BUFFET CRAMPON Klarnet PRODIGE – 2 szt.
- MouriatP Saksofon tenorowy PMSA 180 – 1 szt.
- YAMAHA YSL-354 E Puzon tenorowy – 1 szt.
- PEARL Zestaw perkusyjny EXX 7255/C31 - 1 szt.
- YAMAHA klarnet Bb – YCL – 255N - 2 szt.

Instrumenty w futerałach, instrumenty dęte z ustnikami. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 24 miesięcy oraz zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie gwarancyjnym poszczególnych instrumentów, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru.

Ponadto, w okresie gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwukrotnego  bezpłatnego przeglądu serwisowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów zostanie dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający pokryje koszty dostawy i odbioru związane z dokonaniem bezpłatnego przeglądu serwisowego instrumentu w siedzibie Wykonawcy.

4. Kryterium wyboru ofert:

Najniższa cena brutto.

5.Termin realizacji zamówienia:

Dostawa sprzętu będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca dostarczy sprzęt na własny koszt do Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, ul. Żarecka 28, 42 – 350 Koziegłowy, do dnia 28 września 2018 r.

Wykonawca zapewni takie opakowanie Instrumentów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.

Za dzień realizacji umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (data wpływu do Urzędu) lub drogą mailową na adres: anita.kolodziejczyk@kozieglowy.pl do dnia 07.09.2018r. do godziny 15:30.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa netto i brutto przedstawiona przez Oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji. Oferta musi być podpisana  przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentowania Oferenta.

8. Określenie warunków zmian zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku zmiany zawartej umowy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

9. Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

29

SIE

2018

856

razy

czytano

1738/4554

kozieglowy.pl