Skróty klawiszowe:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

Strona główna » Aktualności » ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO

wielkość tekstu: A | A | A

Koziegłowy, dn. 29.08.2018 r.

PR.041.3.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DLA ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO 

1. Zamawiający:

Gmina i Miasto Koziegłowy, adres: Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy, NIP 5771952310, REGON: 151398505

Zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia opisanego poniżej.

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup instrumentów muzycznych wraz z dostawą, dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc, przez Gminę i Miasto Koziegłowy w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 na zadanie pn. „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc w nowe instrumenty muzyczne oraz mundur”.
Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.

3. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na poniżej wymienione instrumenty:
- SONOR Shell Set AQ1 Stage – 1 szt.
- Cerveny Tuba CVBB671-4G Junior – 1 szt.
- YAMAHA Flet YFL-212 Sl – 2 szt.
- BUFFET CRAMPON Klarnet PRODIGE – 2 szt.
- MouriatP Saksofon tenorowy PMSA 180 – 1 szt.
- YAMAHA YSL-354 E Puzon tenorowy – 1 szt.
- PEARL Zestaw perkusyjny EXX 7255/C31 - 1 szt.
- YAMAHA klarnet Bb – YCL – 255N - 2 szt.

Instrumenty w futerałach, instrumenty dęte z ustnikami. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres minimum 24 miesięcy oraz zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie gwarancyjnym poszczególnych instrumentów, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru.

Ponadto, w okresie gwarancji  Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia dwukrotnego  bezpłatnego przeglądu serwisowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że ostatni z przeglądów zostanie dokonany nie wcześniej niż dwa miesiące przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający pokryje koszty dostawy i odbioru związane z dokonaniem bezpłatnego przeglądu serwisowego instrumentu w siedzibie Wykonawcy.

4. Kryterium wyboru ofert:

Najniższa cena brutto.

5.Termin realizacji zamówienia:

Dostawa sprzętu będzie zgodna z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca dostarczy sprzęt na własny koszt do Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach, ul. Żarecka 28, 42 – 350 Koziegłowy, do dnia 28 września 2018 r.

Wykonawca zapewni takie opakowanie Instrumentów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Miejsca Dostawy.

Za dzień realizacji umowy uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół odbioru.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (data wpływu do Urzędu) lub drogą mailową na adres: anita.kolodziejczyk@kozieglowy.pl do dnia 07.09.2018r. do godziny 15:30.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa netto i brutto przedstawiona przez Oferenta musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji. Oferta musi być podpisana  przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentowania Oferenta.

8. Określenie warunków zmian zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

W przypadku zmiany zawartej umowy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

9. Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

czytano: 369 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2018-08-29 14:32:01

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook