Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Porządek obrad 8 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 25 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję
na dzień 25 kwietnia 2019 r. o godz. 15,oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy 8 Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023 , z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ślubowanie Radnej wybranej w wyborach ponownych w okręgu nr 6 w Koziegłówkach.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy i Miasta Koziegłowy .
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Koziegłowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Mysłów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 9/II/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy i Miasta Koziegłowy.
15. Sprawozdanie roczne z działalności Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach za 2018 rok.
16. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok.
17. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
18. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie obrad 8 Sesji.


Przewodnicząca
Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

15

KWI

2019

775

razy

czytano

1598/4578

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.