Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dofinansowanie Zakupu Podręczników i Mundurków Szkolnych

Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 roku. Program dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pomoc przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 67, poz. 593 z późn. zmianami), tj. 351 złotych.
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - do kwoty 70 zł
dla uczniów klas I szkół podstawowych - do kwoty 130 zł
dla uczniów klas II szkół podstawowych - do kwoty 150 zł
dla uczniów klas III szkół podstawowych - do kwoty 170 zł
Dofinansowanie zakupu jednolitego stroju

(uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych) wynosi 50 zł.
ZASADY UDZIELANIA POMOCY NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW:
1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły lub przedszkola, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2. Wniosek o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w przedszkolu/szkole do której uczęszcza lub od 1września 2007r będzie uczęszczał uczeń. Jeżeli nie będzie możliwości złożenia wniosku w danej szkole, należy złożyć go w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty Samorządowej w Koziegłowach pokój (nr 30).
Wnioski będą przyjmowane do dnia 5 WRZEŚNIA 2007r.  
3Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów-oświadczenie o wysokości dochodów.
4. Dyrektor przedszkola/szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa powyżej. O terminie wypłaty poinformuje  dyrektor szkoły/przedszkola.
5. W przypadku braku możliwości przedłożenia dowodu zakupu, o którym mowa w punkcie 4 dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) koszty zakupu podręczników po złożeniu przez nich oświadczenia o cenie zakupionych podręczników.
ZASADY UDZIELANIA POMOCY ZA ZAKUP JEDNOLITEGO STROJU:
1. Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu jednolitego stroju (mundurka) następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły lub przedszkola, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
2. Wniosek o którym mowa w pkt 1, należy złożyć w przedszkolu/szkole do której uczęszcza lub od 1września 2007r będzie uczęszczał uczeń. Jeżeli nie będzie możliwości złożenia wniosku w danej szkole, należy złożyć go w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty Samorządowej w Koziegłowach pokój (nr 30).
3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć-zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów oświadczenie o wysokości dochodów.
4. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum dokonuje wypłaty rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kwoty dofinansowania w wysokości 50 zł na jednego ucznia.

O terminie wypłaty poinformuje dyrektor szkoły/przedszkola.
Wnioski można pobrać w przedszkolu/szkole do której uczęszcza lub od 1września 2007r będzie uczęszczał uczeń  w  Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Oświaty Samorządowej w Koziegłowach  pok. 30.  oraz na stronie internetowe j  www.kozieglowy.pl
Wszystkich informacji udzielą Dyrektorzy Szkół i Przedszkola oraz Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty Samorządowej w Koziegłowach ( pok. 30).
                                                                                                           Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy
                                                                                                                                Jacek Ślęczka

30

LIP

2007

2353

razy

czytano

4115/4442

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Wyszukaj na stronie