Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

17 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, informuje o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2020 r. 17 Sesji RGiM Koziegłowy. Początek obrad zaplanowano na godz. 15.00.


Porządek obrad 17 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 25 czerwca 2020 r. Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) zwołuję na dzień 25 czerwca 2020 r. o godz. 15,oo w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XVII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023. Dla Sołtysów , Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie na zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w Markowicach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w Mzykach .
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Koziegłowy ( nr działki 3309).
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Koziegłowy ( nr działki 4125).
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości w Koziegłowach na rzecz użytkownika wieczystego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Koziegłowach
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Koziegłowy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Koziegłowy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Cynków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Koziegłówki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Stara Huta.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Wojsławice.
19. Raport o stanie Gminy:
1) przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Koziegłowy za rok 2019,
2) debata nad raportem,
3) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy.
20. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
1) przedstawienie sprawozdania Burmistrza,
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania,
3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady GiM o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek w sprawie absolutorium,
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium ,
5) opinia komisji Rady o sprawozdaniu z wykonania budżetu i wniosku w sprawie absolutorium,
6) dyskusja,
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.
8) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza za 2019 rok.
21. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019.
22. Sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koziegłowy za 2019 rok.
23. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
24. Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Zakończenie obrad 17 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

09

CZE

2020

723

razy

czytano

1241/4592

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.