Skróty klawiszowe:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

wielkość tekstu: A | A | A

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

 

      W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji p.n.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach proszę o przesłanie oferty cenowej .

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu:

dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności do wykonania przedmiotu zamówienia oraz zaświadczenie z odpowiedniej Izby Budowlanej potwierdzającej wpis,

 

III.Termin ważności oferty

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

 

IV.Miejsce i termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:

„ZAPYTANIE OFERTOWE"

pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji p.n.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach

   Nie otwierać przed dniem 15 czerwiec 2020 r.”

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Biuro podawcze  do dnia 15.06.2020 r. do godz. 9.00.

 

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Cz.I. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie

Cz.II. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

2

 

VI.Kryterium wyboru oferty

Cena – 100 %

 

VII.Termin realizacji zamówienia:

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych z inwestycją,

 

VII.Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 

Formularz w załączniku.

czytano: 80 razy

autor: kozieglowy.pl

data dodania: 2020-06-05 11:04:13

Walory Gminy
  • Dziedzictwo kulturowe i historyczne
  • Bogate zasoby wód głębinowych
  • Malownicze krajobrazy
  • Bogactwo przyrody
  • Strefy aktywności turystycznej
  • Szlaki konne i rowerowe
  • Korzystna lokalizacja
  • Przedsiębiorczość mieszkańców
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook

Koziegłowy dawno temu
blog historyczny
Leonarda Jagody