Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej dla zamówienia poniżej 30 tyś. euro

 

      W związku z zamiarem zlecenia usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji p.n.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach proszę o przesłanie oferty cenowej .

  1. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach.

 

II. Warunki udziału w postępowaniu:

dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych odpowiedniej specjalności do wykonania przedmiotu zamówienia oraz zaświadczenie z odpowiedniej Izby Budowlanej potwierdzającej wpis,

 

III.Termin ważności oferty

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

 

IV.Miejsce i termin składania ofert:

  1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zaklejonych kopertach lub opakowaniach. Oferta powinna być oznakowana następująco:

„ZAPYTANIE OFERTOWE"

pełnieniu nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji p.n.: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie oraz bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach

   Nie otwierać przed dniem 15 czerwiec 2020 r.”

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Biuro podawcze  do dnia 15.06.2020 r. do godz. 9.00.

 

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Cz.I. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gniazdowie

Cz.II. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół w Koziegłowach

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

2

 

VI.Kryterium wyboru oferty

Cena – 100 %

 

VII.Termin realizacji zamówienia:

Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełniona w okresie trwania prac związanych z inwestycją,

 

VII.Oferty należy składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 

Formularz w załączniku.

05

CZE

2020

605

razy

czytano

1199/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.