Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Projekt pod nazwą "Partnerstwo Północnej Jury" obejmuje obszar leżący w północnej części  województwa śląskiego na terenie powiatu częstochowskiego i myszkowskiego, łączący teren 9 gmin, zamieszkały przez blisko 72 tysiące mieszkańców. Teren, na którym będzie realizowany projekt stanowi obszar spójny i jednolity pod względem geograficznymi i przyrodniczym, społeczno-gospodarczym, historycznym i kulturowym. Projekt zmierza do zrównoważonego rozwoju obszaru dziewięciu gmin o podobnych walorach i uwarunkowaniach. Zakłada zbudowanie kapitału społecznego w celu lepszego wykorzystania lokalnych zasobów i włączenia go do kompleksowego i wspólnego działania na rzecz rozwoju obszaru. Poprzez informację i skuteczną promocję projekt wskaże korzyści wspólnych działań i będzie zachętą dla mieszkańców do wymiany doświadczeń oraz zmobilizuje partnerów do współpracy. Podejmowane działania oparte będą na trwałym partnerstwie zapewniającym wielofunkcyjny rozwój. Integracja lokalnych społeczności zaowocuje utworzeniem Lokalnej Grupy Działania, w której na równych prawach znajdą miejsce przedstawiciele sektora prywatnego, społecznego i publicznego, z zachowaniem zasady przynajmniej połowy siły decyzyjnej po stronie sektora społecznego i gospodarczego. Partnerstwo Lokalnej Grupy Działania będzie nowatorskim sposobem podejścia do aktywnego, wspólnego uczestniczenia w działaniach na rzecz obszaru, którego granice przekraczają administracyjny podział powiatu. Lokalna Grupa Działania wypracuje jednolite, przejrzyste i spójne zasady współpracy, co pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji. Dążąc do urzeczywistnienia wspólnej wizji rozwoju obszaru Północnej Jury, zbudujemy Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do sformułowania zapisów strategii zaprosimy przedstawicieli wszystkich grup społecznych z obszaru objętego projektem. Będą oni w przyszłości uczestniczyć we wdrażaniu projektów służących strategicznym priorytetom oraz w monitorowaniu i ewaluacji strategii.

Cel główny projektu
Cele projektu obejmują zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój obszaru wiejskiego Północnej Jury, oparty na trwałych podstawach współpracy mieszkańców poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych oraz potencjału społeczno-gospodarczego Północnej Jury.

Celami szczegółowymi są
1. Skuteczna mobilizacja mieszkańców i partnerów z wszystkich sektorów do aktywnego udziału w procesie tworzenia i realizacji lokalnej strategii opartej na promocji partnerskiego współdziałania i współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
2. Powołanie partnerskiej, skutecznej, trwałej, sprawnej i dobrze zorganizowanej Lokalnej Grupy Działania, łączącej sektor publiczny, prywatny i społeczny.
3. Przyjęcie spójnej i kompleksowej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Północnej Jury, zgodnej z lokalnymi strategiami. Partnerstwo Północnej Jury to inicjatywa mieszkańców zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, właścicieli prywatnych firm, przedstawicieli samorządu.


Połączyła ich chęć działania na rzecz północnej części województwa śląskiego. Grupa partnerska działa w dziewięciu gminach: Koziegłowy, Mstów, Przyrów, Olsztyn, Janów, Lelów, Poraj, Żarki, Niegowa. Partnerstwo obejmuje obszar leżący na terenie powiatów: częstochowskiego oraz myszkowskiego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Projekt utworzenia PPJ jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Pilotażowego LEADER + schemat 1 Partnerstwo Północnej Jury jest zainteresowane rozwojem turystyki, stawia na wspólną promocję gmin jako terenu atrakcyjnego turystycznie. Dzięki niej zamierza stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorczości, drobnej wytwórczości, usług, wskazać pozarolnicze źródła dochodów. Promocja zrzeszonych gmin poprzez Internet, wydawnictwa, media, tworzenie nowych produktów turystycznych ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Podejmowane dotąd działania na rzecz promocji północnej części województwa śląskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie były rozproszone. Wspólne działanie mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, samorządowców oraz organizacji pozarządowych wpłynie na stworzenie spójnego programu działania.

06

LUT

2006

6924

razy

czytano

4561/4592

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.