Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

19 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Joanna Kołodziejczyk, informuje o zwołaniu na dzień 24 września 2020 r. 19 Sesji RGiM Koziegłowy. Początek obrad zaplanowano na godz. 15.00.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza GiM Koziegłowy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Wawrzyńca w Cynkowie z przeznaczeniem na roboty remontowe i konserwatorskie przy kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Cynkowie , wpisanym do rejestru zabytków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 113/XI/2019 z 26 września 2019 r. w sprawie zawarcia porozumień dotyczących finansowania wydatków związanych z nauczaniem religii.
10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w Starej Hucie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Koziegłówki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Wojsławice.
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GiM Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Mysłów.
16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za I półrocze 2020 r.
17. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
18. Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie obrad 19 Sesji.

21

WRZ

2020

519

razy

czytano