Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

26 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 20 maja 2021 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXVI Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Koziegłowy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2021 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach w wysokości 9.500 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach, ul. Kościelna 4, w kwocie 30 000 zł.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Koziegłowy na rok szkolny 2021/2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz jej współwłaściciela w miejscowości Mzyki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Koziegłowach – dz. nr 1662.

14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Koziegłowach – dz. nr 1932.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Koziegłowach – dz. nr 1933.

16. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.

17. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

18. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wolne wnioski i informacje.

21. Zakończenie obrad 26 Sesji.

 

Przewodnicząca Rady

Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

10

MAJ

2021

510

razy

czytano

919/4571

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.