Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zezwolenia na utworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Informujemy, że 18 września 2007r. weszła w życie nowa ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. nr 127, poz. 880), która  wprowadza wymóg uzyskania zezwolenia na tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Zgodnie z ustawą wielkopowierzchniowy obiekt handlowy to obiekt o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa. Przez powierzchnię sprzedaży należy rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).
Zezwolenie muszą uzyskać zarówno właściciele funkcjonujących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, jak i zamierzający utworzyć taki obiekt.
Właściciele (lub działający w jego imieniu administratorzy lub zarządcy) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, zobowiązani są do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia do Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy - czyli do 18 października 2007 r.

Wniosek winien zawierać:

1. Nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę lub adres zamieszkania oraz adres wykonywania działalności. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - jego imię, nazwisko i adres zamieszkania, dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).
2. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.
3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP).
4. Wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej.
5. Wskazanie nieruchomości, na której planowane jest utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, z oznaczeniem księgi wieczystej oraz danych z ewidencji gruntów i budynków.
6. W przypadku planowanych obiektów - adres wielkopowierzchniowego obiektu handlowego lub dokładny opis jego lokalizacji.
7. Informacje o:
a) maksymalnej powierzchni sprzedaży oraz o maksymalnej całkowitej powierzchni, jaką będzie zajmował wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności magazynami i parkingami,
b) branży sprzedaży, w szczególności spożywczej, budowlanej, odzieżowej, motoryzacyjnej, ogrodniczej, oraz rodzaju usług, jakie będą świadczone w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym,
c) deklarowanej wartości inwestycji związanej z utworzeniem wielkopowierzchniowego obiektu handlowego.
Przypominamy, że zgodnie z art. 10 ustawy - kto tworzy wielkopowierzchniowy obiekt handlowy bez zezwolenia lub prowadzi działalność handlową w formie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie od 10.000 do 1.000.000 złotych.
Odpowiedzialność za przestrzeganie warunków zezwolenia przez najemców, dzierżawców i innego rodzaju użytkowników powierzchni w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym ponosi przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy.

08

PAŹ

2007

2509

razy

czytano

4153/4530

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.