Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

12 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

 


25 października w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 12 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Przewodnicząca Rady Joanna Kołodziejczyk i Burmistrz Jacek Ślęczka złożyli gratulacje zwycięstwa w wyborach do Parlamentu RP, pani Poseł Jadwidze Wiśniewskiej, oraz życzyli siły, wytrwałości i konsekwencji w realizacji planów i zamierzeń. Dyplomami i nagrodami, uhonorowano  szkoły i uczniów z naszej gminy, za aktywne uczestnictwo w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.Wyróżnieni zostali: ZS Pińczyce- kl. V SP, ZS Lgota Górna- kl. IVa SP, Gimnazjum Koziegłowy- kl. I c, Gimnazjum Pińczyce kl. II oraz Daniel Bral- Gimnazjum Koziegłowy, Wojciech Filipczyk SP Kozieglowy, Karolina Górniak SP Kozieglowy, Dawid Zamorowski SP Koziegłowy, Katarzyna Bednarczyk ZS Koziegłowy. Do porządku obrad włączona została uchwała dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lgoty Górnej. Wyłączona natomiast, na wniosek radnej Zdzisławy Jasik, uchwala planu zagospodarowania przestrzennego Markowic. Radna wnioskowała o zapis w planie, zakazu rozbudowy telefonii komórkowej na tym terenie. Rada uchwaliła miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gniazdowa, Miłości, Mysłowa- Osieka, Siedlca Dużego i Siedlca Małego, Pińczyc, Pustkowia Lgockiego, Zabijaka i Lgoty Górnej. Po przedstawieniu informacji wykonania budżetu GiM Koziegłowy za I półrocze 2007r., Rada podjęła następne uchwały min. w sprawie podjęcia działań zmierzających do uzyskania środków w wysokości 100 000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niezbędnych do przystosowania Przedszkola w Koziegłowach z Oddziałami Integracyjnymi dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych przy zapewnieniu finansowania tego zadania środkami własnymi Gminy w wysokości 50 000 zł w 2008r., w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz Przewodniczącego Samorządu Miast Koziegłowy i Przewodniczących samorządów dzielnic Miasta Koziegłowy w kwocie 150 zł z dniem 1 stycznia 2008r. Rada wyraziła zgodę  na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 6007 o pow. 0,1481 ha położonej w Koziegłowach, stanowiącej własność Gminy i Miasta Koziegłowy na podst. Decyzji komunalizacyjnej ŚR-V-77103/Koz/1/07. oraz uchwaliła że popiera inicjatywę Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia zmiany w projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” w części określającej kryterium dostępu do działania p.n. „Ułatwienie startu młodym rolnikom”. Podczas obrad Rada Gminy i Miasta Koziegłowy w tajnym głosowaniu wybrała ławników. Wszyscy kandydaci na ławników, po dokonanej analizie przedłożonych dokumentów, spełniali wymagane warunki. Z dwóch kandydatek do Sądu Okręgowego w Częstochowie wybrano panią Renatę Nawarę z  Gniazdowa, a z 9 kandydatów do Sadu Rejonowego w Myszkowie, w tajnym głosowaniu została wybrana pani Kaim Marianna z Koziegłówek i pan Kawka Antonii ze Starej Huty. Podczas posiedzenia Radna powiatowa Dorota Kaim - Hagar przedstawiła sprawozdanie z prac Rady Powiatu w Myszkowie, dotyczące min. bezpieczeństwa, oświaty, opieki zdrowotnej oraz szkolnictwa i bezrobocia w Gminie Koziegłowy. W wolnych wnioskach sołtysi i radni dyskutowali o stanie dróg oraz inwestycjach przeprowadzanych i planowanych na terenie gminy.

 

Bożena Kolasa
Gminne Centrum Informacji

29

PAŹ

2007

3283

razy

czytano

4146/4533

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.