Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

33 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 28 grudnia

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję
na dzień 28 grudnia 2021 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXXIII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Dla Sołtysów , Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28.

Porządek obrad 33 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 28 grudnia 2021 r.:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów, Przewodniczącego Zarządu jednostki pomocniczej Gminy i Miasta Koziegłowy – Miasta Koziegłowy oraz przewodniczących zarządów jednostek pomocniczych Gminy Miasta Koziegłowy – dzielnic Miasta Koziegłowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
10. Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na 2022 rok :
1) prezentacja projektu budżetu przez Burmistrza Gminy i Miasta,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) odczytanie opinii Komisji stałych , w tym Komisji właściwej do spraw budżetu
4) dyskusja,
5) odczytanie projektu uchwały budżetowej i jej przegłosowanie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy - działka nr 2603 w Koziegłowach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy – działka nr 4231 w Koziegłowach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy na 2022 rok.
17. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
18. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zakończenie obrad 33 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

16

GRU

2021

521

razy

czytano

632/4490

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.