Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Załącznik nr 2/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 5 stycznia 2022 roku


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.(j.t. Dz. U. z 2020r. poz.1057 z póź. zm) Uchwały Nr 288/XXXI/2021 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022r, oraz Uchwały Nr 308/XXXIII/2021 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 28 grudnia 2021r, w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022


BURMISTRZ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU


I. Cel konkursu.
Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Koziegłowy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


II. Rodzaje zadań.
Konkurs obejmuje wspieranie zadań w zakresie:
1) szkolenie dzieci i młodzieży, w dyscyplinach sportowych,
2) uczestnictwo zawodników z klubów, reprezentantów Gminy w rozgrywkach sportowych ,turniejach, olimpiadach i zawodach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim,
3) organizowanie imprez i zawodów sportowych na terenie Gminy,
4) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
5) organizowanie pozalekcyjnych, ogólnorozwojowych zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych.
Zadania winny być realizowane w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, kolarstwo, taniec, lekkoatletyka, badminton, ,nordic walking, piłka ręczna, szachy.


III. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania.
Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania stanowią kwotę 234 000 ,00 zł. Wysokość dotacji do 90% kosztów zadania. W roku 2021 na wspieranie i powierzania zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 220 000,00 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji.
1.Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020r., poz.1057 z późn.zm), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionymi oferentami. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową.
2.Konkurs rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
4.Dotacja na dofinansowanie realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania. Oferent musi wykazać 10% udział własny i /lub z innych źródeł. W tym finansowy udział własny lub z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% całkowitych kosztów zadania. Oferent może wykazać 5% niefinansowy udział własny ( praca wolontariuszy, nieodpłatna praca członków organizacji).


V. Termin i warunki realizacji zadania.
1.Podmioty, które otrzymają dotację, obowiązane są do realizacji zadania w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku.
2.Warunkiem przekazania dotacji jest podpisanie umowy ze Zleceniobiorcą na podstawie wymaganych dokumentów tj. zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu dostarczonych przez oferenta niezwłocznie po otrzymaniu przez niego pisma informującego o wysokości przyznanej dotacji.
3.Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na finansowanie kosztów realizacji zadania poza okresem obowiązywania umowy, w szczególności na finansowanie zaległości i zobowiązań.
4.Zadania publiczne uznaje się za zrealizowane, jeśli wszystkie działania określone w ofercie zostaną zrealizowane , a rezultaty wskazane w ofercie (część III.pkt.5 Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego) w sposób umożliwiający ich zmierzenie, zostaną osiągnięte na jak najwyższym poziomie. Zakładane rezultaty powinny być zatem możliwe do osiągnięcia w wymiarze określonym w tym miejscu oferty, możliwe do sprawdzenia i udokumentowania.
5. Realizacja zadania nastąpi na warunkach określonych w umowie.


VI. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.
1. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze zadania opisanego w pkt.II ogłoszenia.
2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057).


VII. Termin i sposób składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć do dnia 31 stycznia 2022 roku do godz 9.30 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, Plac Moniuszki 14 w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: „konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu”.
2. Oferty powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania organizacji.
3. Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa Załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu d.s Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.2057). Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej www.kozieglowy.pl/bip , w zakładce działalność pożytku publicznego
4. Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
5. Do składania ofert jest wymagany załącznik , poprzez złożenie dokumentu rejestrowego KRS lub z innej ewidencji.
6. Oferty należy sporządzić z dużą starannością poprzez wypełnienie wszystkich rubryk, a w miejscach które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”


VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.
1. Publicznego otwarcia ofert w dniu 31 stycznia 2022 roku o godz. 1000 dokona Przewodniczący przy udziale Komisji Konkursowej. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się na Sali Posiedzeń nr 23.
2. Oferty oceniane są przez Komisję Konkursową. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy ustala Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy. Decyzję o podpisaniu umowy i udzielaniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie, wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
3. Złożenie oferty nie jest równoczesne z przyznaniem dotacji.
4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
5. Przy wyborze ofert komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmiot ubiegający się o dotację,
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób,
d) udział środków własnych oferenta oraz pochodzących z innych źródeł finansowania.
e) planowany przez podmiot składający ofertę, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną,
f) dotychczasową współpracę z samorządem,
g) analizę prawidłowości i terminowości rozliczania dotacji na realizację zadań z lat ubiegłych.
6. Warunkiem zawarcia umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie jest:
1. w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – korekta kosztorysu projektu i harmonogramu,
2. posiadanie przez podmiot rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
3. decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje w formie Zarządzenia Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy. Następnie bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Złożona oferta stanowi załącznik do umowy,
4. wyniki konkursu – z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji – zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy.

07

STY

2022

639

razy

czytano

616/4493

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.