Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

35 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

Porządek obrad 35 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 24 marca 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 marca 2022 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XXXV Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.


Dla Sołtysów, Przewodniczących Zarządu Miasta Koziegłowy i dzielnic oraz mieszkańców udział zdalny w sesji będzie zapewniony w Miejsko – Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach ul. Żarecka 28.


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ślubowanie Radnego wybranego w wyborach uzupełniających w okręgu nr 8 w Lgocie Górnej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej DP 1012S - budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb) – Koziegłowy km0+000 do km 7+768,10”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myszkowskiemu na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od DW 789 Koziegłówki – Mysłów - Osiek w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3801 S wraz z kanalizacją deszczową oraz częściową przebudową nawierzchni drogowej. Wykonanie dokumentacji projektowej- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń dla SP ZOZ w miejscowości Cynków.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczeń dla SP ZOZ w miejscowości Gniazdów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Koziegłowy do 2030 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Gniazdów-Mzyki.
18. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021.
19. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021.
20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Koziegłowy za rok 2021.
21. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
22. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Wolne wnioski i informacje.
25. Zakończenie obrad 35 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

14

MAR

2022

446

razy

czytano

603/4533

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.