Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nabór uzupełniający na budowę kotła na biomasę

Zarządzenie Nr 74/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego do udziału w projekcie oraz wprowadzenia zasad uczestnictwa w projekcie pn.: „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2022 poz. 559 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór uzupełniający do udziału w projekcie: „Budowa kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gmin Koziegłowy i Siewierz celem poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” zwanego dalej Projektem. Założeniem Projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynków i wzrost produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w gminach: Koziegłowy i Siewierz, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

§ 2. Sposób finansowania Projektu:

1) Środki na realizację projektu pochodzą z:

a) Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zwanej dalej IZ RPO WSL, Oś priorytetowa 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 - REACT-EU Działanie 14.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU, Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 oraz Gminy i Miasta Koziegłowy,

b) udziału własnego uczestników Projektu.

2) Udział IZ RPO WSL oraz Gminy Koziegłowy ustala się w wysokości nie większej niż 85% przewidywanych kosztów zadania bezpośrednio związanych z budową Kotła na biomasę.

3) Udział uczestnika ustala się w wysokości nie mniejszej niż 15% przewidywanych kosztów zadania bezpośrednio związanych z budową Kotła na biomasę.

4) Koszty w ramach Projektu obejmują budowę Kotła na biomasę.

5) Nie są dofinansowane inne koszty poniesione przez uczestników Projektu w celu dostosowania obiektu do prawidłowego montażu i podłączenia Kotła na biomasę.

§ 3. Nabór uzupełniający zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 22 czerwca 2022 r.

§ 4. Nabór zostanie zamknięty, po uzyskaniu odpowiedniej liczby uczestników przewidzianych do udziału w Projekcie, niezbędnej do osiągnięcia zakładanych we wniosku o dofinansowanie wskaźników i efektu ekologicznego.

§ 5. Każdy uczestnik Projektu musi spełnić następujące warunki:

1) w terminie naboru należy złożyć w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy,
Plac Moniuszki 14, 42 – 350 Koziegłowy, w godzinach pracy Urzędu, prawidłowo wypełnioną deklarację wraz z wymaganymi dokumentami stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia oraz dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (wyciąg z księgi wieczystej nie starszy niż 3 miesiące lub wydruk Elektronicznej Księgi Wieczystej - dostępny pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl, w przypadku braku inny dokument potwierdzający własność). Wzory dokumentów do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy oraz na stronie internetowej www.kozieglowy.pl,

2) wnioski mogą składać osoby:

-fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,

-osoby nie posiadające jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Zespołu Usług Komunalnych w szczególności z tytułu: należności podatkowych, opłat za wodę, wywozu nieczystości,

-składane wnioski muszą być kompletne i posiadać wypełnione wszystkie wymagane pola,

-w przypadku współwłasności nieruchomości, wszyscy współwłaściciele muszą podpisać deklarację wraz z wymaganymi dokumentami lub upoważnić jedną osobę do reprezentowania wszystkich współwłaścicieli przy wykonywaniu czynności niezbędnych do spełnienia wymagań udziału w projekcie oraz wyrazić zgodę na przeprowadzenie prac objętych Projektem.

§ 6. Lista rezerwowa złożonych wniosków uwzględnia datę wpływu i kolejność zgłoszeń do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (Biuro Podawcze).  Lista ta zostanie umieszczona na stronie www.kozieglowy.pl.

§ 7. Liczba mieszkańców zakwalifikowanych do Projektu w ramach Naboru uzupełniającego jest ograniczona. Złożone wnioski będą podlegać ocenie i weryfikacji zgodnie z zapisami „Procedury wyboru Uczestników”.

§ 8. Procedura wyboru Uczestników:

1) rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, wniosek niekompletny lub złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpatrzenia i bez udzielenia odrębnej informacji w tym zakresie,

2) uczestnictwo jest uwarunkowane brakiem zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy oraz Zespołu Usług Komunalnych.

3) wybór uczestnika Projektu z listy rezerwowej dokonywany będzie, w przypadku rezygnacji lub wykluczenia Uczestnika Projektu z listy podstawowej oraz uwzględniając limit dostępnych miejsc.

§ 9. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

22

CZE

2022

859

razy

czytano

549/4571

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.