Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wniosek oraz informacje dotyczące zakupu węgla od Gminy i Miasta Koziegłowy

Szanowni Mieszkańcy !

Jeżeli chcą Państwo kupić na preferencyjnych zasadach paliwo stałe - węgiel kamienny od Gminy i Miasta Koziegłowy mogą Państwo złożyć wniosek.

Wnioski można składać od poniedziałku 7 listopada 2022 r.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

 • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup paliwa stałego – węgla kamiennego,
 • wniosek można składać od poniedziałku 7 listopada 2022 r.
 • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy,
 • gospodarstwo domowe w skład którego wchodzi wnioskodawca jest uprawnione do otrzymania dodatku węglowego,
 • gospodarstwo domowe nie dokonywało dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 roku i 1,5 ton w przypadku składania wniosku po 1 stycznia 2023 roku.

Podstawa prawna

Dz. U z 2022 r. poz. 2236 Ustawa z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wymagane dokumenty – wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego - węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.

Jakie informacje należy podać we wniosku?

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup paliwa stałego – węgla kamiennego,
 • adres e-mail lub nr telefonu w celu kontaktu,
 • preferowany sortyment oraz ilość kupowanego paliwa (nie więcej jak 1,5 tony na gospodarstwo domowe).

Dostarczenie preferowanego typu paliwa zależy od jego dostępności. W przypadku braku dostępności wskazanego we wniosku sortymentu (węgiel/groszek) będziemy Państwu oferować dostępny na daną chwilę typ paliwa.

 • Stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku).
 • Wniosek należy podpisać.

Jeśli składając wniosek nie podadzą Państwo wymaganych informacji lub nie podpiszą Państwo wniosku zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

 

Sposób dostarczenia wniosku

Wniosek można:

 • złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy
 • przesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Pl. Moniuszki 14
42-350 Koziegłowy

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres um@kozieglowy.pl (należy podpisać załącznik z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na stronie: www.gov.pl),
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP)

 

Wniosku nie można złożyć telefonicznie.

UWAGA!
Wysłanie mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.
W takim przypadku zostaną Państwo wezwani do złożenia odpowiedniego rodzaju podpisu elektronicznego.

 

Opłaty

 • Wniosek złożą Państwo bezpłatnie.
 • Koszt węgla to 1950 zł brutto za tonę.
 • Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu ze składu do wskazanego adresu w wysokości wskazanej przez przewoźnika.
  Kosztu tego nie poniesiesz, jeśli zdecydujesz się na samodzielny odbiór węgla ze składu. Uwaga! Jeśli decydujesz się samodzielnie odebrać węgiel musisz zapewnić sobie środek transportu na który zmieści się całe Twoje zamówienie.
  Nie dopuszczamy odbioru węgla w częściach.

Jak zapłacić?

Przelewem na konto Gminy i Miasta Koziegłowy. Wszelkie informacje niezbędne do dokonania przelewu zostaną podane przez pracownika Urzędu.

Odbiór przez pełnomocnika:

 • Jeśli chcesz odebrać węgiel z placu przy pomocy wynajętego środka transportu to do powyższych kosztów dojdzie koszt pełnomocnictwa dla kierowcy do odbioru węgla w Twoim imieniu w wysokości 17 zł.

Kosztu tego nie poniesiesz jeśli kierowcą jest bliska Ci osoba np. współmałżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci).

Opłaty za udzielenie pełnomocnictwa dokonuje się na konto Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy tytułem: „pełnomocnictwo do obioru węgla”  Nr: 04 8279 0000 0300 0068 2003 0014

 • UWAGA!
  Proszę nie dokonywać przelewów dopóki nie przekażemy Państwu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 • Termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Gminy.
 • W przypadku odbioru przez pełnomocnika/przewoźnika należy przekazać pełnomocnictwo wraz z dowodem potwierdzenia opłaty

Telefon kontaktowy

343141219 wew. 125

343141219 wew. 117

E-mail

um@kozieglowy.pl

Osoba kontaktowa

Pracownicy Referatu Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Informacje dodatkowe

Co nastąpi po złożeniu wniosku

Państwa wniosek będzie podlegał rozpatrzeniu. W przypadku błędów we wniosku wezwiemy Państwa do ich poprawienia i uzupełnienia.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Państwu prawo do zakupu preferencyjnego węgla wyślemy stosowną informację.

 

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH –

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina i Miasto Koziegłowy reprezentowana przez Burmistrza
  z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. tel.: (34) 31 41 219, um@kozieglowy.pl. strona internetowa: http://www.kozieglowy.pl.
 2. Z Inspektorem ochrony danych można w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować pisząc na adres elektroniczny iod@kozieglowy.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazanym w zdaniu powyżej z dopiskiem „dane osobowe”.
 3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia przez Państwo deklaracji dotyczącej zakupu węgla po cenach preferencyjnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Przetwarzanie danych osobowych będzie polegało na deklaracji osób zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pana/Pani
  danych osobowych mogą̨ być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają̨ z przepisów powszechnie obowiązującego prawa krajowego i unijnego;
 2. inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów czy też porozumień podpisanych z administratorem przetwarzają dane osobowe
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji
 2. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest w zakresie określonym we wniosku jest obowiązkowe do rozpatrzenia wniosku.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych

04

LIS

2022

2444

razy

czytano

425/4554

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.