Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

43 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 30 listopada

Porządek obrad 43 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 30 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 30 listopada 2022 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XLIII Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji 2018 – 2023.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy w 2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy i Miasta Koziegłowy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 186/XXVII/2017 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 141/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina i Miasto Koziegłowy oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 300/XXXIII/09 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Koziegłowy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Koziegłowy dla fragmentu obszaru położonego w miejscowości Rzeniszów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
18. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
19. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zakończenie obrad 43 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

21

LIS

2022

315

razy

czytano

349/4494

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.