Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rozporządzenie Wojewody w sprawie utrzymywania drobiu w zamknięciu

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia nakazu utrzymywania w zamknięciu drobiu i innych ptaków na terenie powiatów będzińskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego oraz miasta na prawach powiatu Sosnowiec

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8a i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570)
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. W związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu
H5N1 w gospodarstwie na terenie powiatu zawierciańskiego w miejscowości Wysoka, w gminie Łazy oraz
związanym z tym zagrożeniem wystąpienia tej choroby zakaźnej na obszarze:
1) powiatu zawierciańskiego (za wyjątkiem miasta Zawiercie oraz miejscowości w gminie Łazy:
Chruszczobród, Chruszczobród-Piaski, Ciągowice, Grabowa, Hutki-Kanki, Kuźnica Masłońska, Łazy,
Mitręga, Niegowonice, Niegowoniczki, Rokitno Szlacheckie, Trzebyczka, Turza, Wiesiółka, Wysoka oraz
miejscowości w gminie Ogrodzieniec: Fugasówka, Markowizna, Ogrodzieniec oraz gminy Poręba),
2) powiatu będzińskiego (za wyjątkiem miejscowości w gminie Siewierz: Czekanka, Gołuchowice,
Podwarpie, Siewierz Wojkowice Kościelne oraz Żelisławice),
3) powiatu myszkowskiego (za wyjątkiem miasta Myszków na południe od drogi wojewódzkiej 791 oraz
ulicy Siewierskiej przechodzącej w ulicę Sikorka),
4) miasta na prawach powiatu Sosnowiec
– nakazuje się na tym obszarze utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub
innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób
uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach
i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami.
2. Mapa obszaru objętego nakazem, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się:
1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w: Będzinie, Myszkowie i Zawierciu;
2) Prezydentom miast: Będzin, Sosnowiec i Zawiercie;
3) Burmistrzom miast: Czeladź, Myszków, Poręba, Sławków i Wojkowice;
4) Burmistrzom miast i gmin: Koziegłowy, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz, Szczekociny, Włodowice
i Żarki;
5) Wójtom gmin: Bobrowniki, Irządze, Kroczyce, Mierzęcice, Niegowa, Poraj, Psary i Żarnowiec;
6) Komendantowi Miejskiemu Policji w Sosnowcu;
7) Komendantowi Powiatowemu Policji w: Będzinie, Myszkowie i Zawierciu.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład powiatów objętych nakazem, o którym mowa w § 1
w ust. 1.
§ 5. Rozporządzenie obowiązuje do 31 stycznia 2023 r.

Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek