Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

46 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy - 26 stycznia

Porządek obrad 46 Sesji Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w dniu 26 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na dzień 26 stycznia 2023 r. o godz. 15,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy, ul. Pl. Moniuszki 14, XLVI Sesję Rady Gminy i Miasta Koziegłowy kadencji.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Koziegłowy na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie zadania z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 124/XVIII/2016 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr 23/IV/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 24/IV/2018 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej polegające na udzielaniu pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
12. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad 46 Sesji.

Przewodnicząca Rady
Gminy i Miasta Koziegłowy
Joanna Kołodziejczyk

13

STY

2023

413

razy

czytano

380/4570

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.

Mapa inwestycji

Logo serwisu.