Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

17 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy

28 lutego 2008 roku  w Sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy odbyła się 17 Sesja Rady Gminy i Miasta Koziegłowy. Podczas Sesji  Rada podjęła uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na rok 2008 rok
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego pomocy finansowej dla Powiatowej Komendy Policji w Myszkowie w wysokości 6 000 zł. z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych, lamp oświetleniowych rastrowych.
- w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających dla wyboru sołtysa wsi Zabijak- w związku z odwołaniem w dniu 10 lutego 2008r. sołtysa wsi Zabijak, 16 marca 2008r.odbędą się wybory uzupełniające, na zasadach i w trybie określonym przez Statut Sołectwa Zabijak.
- w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego
- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mysłowie. Rada Gminy i Miasta Koziegłowy po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty oraz po uprzednim zawiadomieniu rodziców uczniów likwidowanej Szkoły, uchwaliła likwidację z dniem 31 sierpnia 2008r. Szkoły Podstawowej w Mysłowie, zapewniając uczniom likwidowanej placówki możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej w Koziegłówkach.
W uzasadnieniu, Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie, przedstawia analizę organizacji pracy i funkcjonowania S.P. w Mysłowie. W tym roku szkolnym, uczęszcza tam 36 dzieci, prognozy demograficzne nie przewidują wzrostu liczby uczniów a wręcz spadek przyrostu naturalnego. Wszyscy uczniowie likwidowanej placówki będą mogli kontynuować naukę w S. P. w Koziegłówkach, a dzieci 6- letnie, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne będą mogły odbywać w oddziale przedszkolnym, również funkcjonującym w Koziegłówkach. Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, zadeklarował organizację bezpłatnego dowozu i opiekę na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych. W wyniku zmian organizacyjnych nie nastąpi pogorszenie warunków lokalowych i dydaktycznych. Obecnie w Mysłowie i w Koziegłówkach, nauka odbywa się w oddziałach łączonych, zmiany pozwolą na realizację programu nauczania w odrębnych oddziałach. W szkole w Koziegłówkach funkcjonuje świetlica i stołówka, dzieci mają możliwość korzystania z ciepłego posiłku. W Szkole Podstawowej w Mysłowie obecnie pracuje 14 nauczycieli, w tym 3 w pełnym wymiarze, pozostali realizują w szkole po kilka godzin, jako dodatkowe zatrudnienie lub uzupełniają etat z innej szkoły i 1 pracownik obsługi oraz sezonowo palacz.  Burmistrz deklaruje, że zarówno nauczyciele, jak i pracownik obsługi będą mieli pierwszeństwo przy obsadzie wakatów w placówkach oświatowych na terenie gminy. Rada Gminy proponuje stworzenie w budynku szkolnym, świetlicy i biblioteki.
Zamykanie szkół jest zjawiskiem niepokojącym, rodzącym negatywne emocje. Od kilku lat w Polsce zamknięto kilka tysięcy małych wiejskich szkół i liczba ta nadal rośnie. Przeciętna wiejska szkoła liczy 115 uczniów, a liczba uczących się systematycznie spada. Wg szacunków do 2013 roku liczba ta zmaleje o 28 procent w szkołach podstawowych, o 40 procent w gimnazjach i szkołach średnich.
Nie jest to łatwe również dla władz Gminy i Miasta Koziegłowy. Jednak te trudne decyzje nie są podejmowane pochopnie, poprzedza je dokładna analiza. Tak było przy likwidacji szkoły w Markowicach czy Hucie Starej, tak też w tym przypadku. Pozwoli to na racjonalizację kosztów utrzymania szkół na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, jak również stworzy możliwość prawidłowego funkcjonowania jednej szkoły w obrębie dwóch niezbyt oddalonych od siebie miejscowości. Bożena Kolasa

03

MAR

2008

1784

razy

czytano

4041/4494

Najnowsze aktualności

Kalendarz

Logo serwisu.

E-mapa

Logo serwisu.

Galeria

Logo serwisu.

Filmy

Logo serwisu.