Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Gmina i Miasto Koziegłowy

Gmina i Miasto Koziegłowy

Filtrowanie aktualności

data od

data do

1. W ramach działań Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu: Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23) ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
Więcej informacji o Klastrze Energii Powiatu Myszkowskiego pod adresem: https://www.subregion-polnocny.pl/klaster-energii-powiatu-myszkowskiego/
Ogłoszenie o naborze wniosku aplikacyjnego: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-instalacji-oze-realizowanych-przez-spolecznosci-energetyczne---inwestycja-b2222023
 

2. Prognozowany sposób finansowania Projektu:
Środki na realizację projektu pochodzą z:
a) z puli środków finansowych w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nr KPOD.03.12-IP.05-002/23: „Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, sfinansowane przez Unię Europejską,
b) udziału własnego uczestników Projektu,
c) udział środków finansowych pochodzących z Ministerstwa Rozwoju i Technologii ustala się w wysokości nie większej niż 90% przewidywanych kosztów zadania bezpośrednio związanych z kosztami kwalifikowanymi w programie,
d) udział uczestnika ustala się w wysokości nie mniejszej niż 10% przewidywanych kosztów zadania bezpośrednio związanych z kosztami kwalifikowanymi w programie,
e) podatek od towarów i usług (VAT) nie stanowi wydatku kwalifikowalnego,
f) nie są dofinansowane koszty nie objęte katalogiem kosztów kwalifikowanych Programu.
 

3. W związku z powyższym od 01.02.2024r. od godz. 7.30 do 02.02.2024r. do godz. 15.30 będą przyjmowane dokumenty zgłoszeniowe do Projektu umożliwiające złożenie wniosku aplikacyjnego.
Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w formie PAPIEROWEJ w Biurze Podawczym/Informacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy przy pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy. Dokumenty złożone w innej formie niż papierowa nie będą uwzględniane i pozostaną bez rozpatrzenia.
Dokumenty zgłoszeniowe stanowią następujący komplet dokumentów:
• ankieta informacyjna,
• umowa użyczenia nieruchomości w dwóch egzemplarzach,
• dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (wydruk z Elektronicznej Księgi Wieczystej - dostępny pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl, w przypadku braku inny dokument potwierdzający własność.
Wzory dokumentów do pobrania w Biurze Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy/Informacji oraz na stronie internetowej www.kozieglowy.pl

UWAGA: Osoba upoważniona do złożenia dokumentów zgłoszeniowych w dniach naboru może złożyć tylko JEDEN komplet dokumentów zgłoszeniowych (dla jednej nieruchomości planowanej do objęcia projektem), w przypadku chęci złożenia kolejnego kompletu dokumentów osoba zobligowana jest do ustawienia się ponownie do kolejki. Wykluczamy możliwość wypełniania dokumentów znajdując się przy stanowisku obsługi.

4. Każdy uczestnik Projektu musi spełnić następujące warunki:

a)      złożyć w terminie naboru dokumenty zgłoszeniowe w formie określonej powyżej,

b)      dokumenty zgłoszeniowe mogą składać osoby:

-          fizyczne, zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, będące właścicielem budynku mieszkalnego, gdzie efekty realizacji projektu wykorzystywane będą wyłącznie do celów socjalno - bytowych mieszkańców,

-          w przypadku prowadzenia działalność gospodarczej i/lub rolniczej, w tym agroturystyki, osoby mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że w miejscu realizacji inwestycji objętej dofinansowaniem działalność jest wyłącznie zarejestrowana (bez wykorzystywania składników nieruchomości do celów projektu). W przypadku zarejestrowania i/lub prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu inwestycji osoby zobligowane są do posiadania oddzielnego licznika energii na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,

-          posiadające prawo własności do nieruchomości. Własność – dokumenty zgłoszeniowe podpisuje jedynie Właściciel. Współwłasność – dokumenty zgłoszeniowe podpisują wszyscy współwłaściciele lub jeden współwłaściciel, po przedłożeniu udzielonego pełnomocnictwa oraz zgody na realizację Inwestycji przez pozostałych współwłaścicieli,

-          właściciel kilku nieruchomości może złożyć wyłącznie jeden komplet dokumentów zgłoszeniowych. W przypadku złożenia większej liczby dokumentów zgłoszeniowych rozpatrzony zostanie komplet dokumentów złożony jako pierwszy. Pozostałe dokumenty zgłoszeniowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

-          posiadające nieruchomość zabudowaną budynkiem oddanym do użytkowania na dzień składania dokumentów zgłoszeniowych.

 

5. Dokumenty zgłoszeniowe będą rozpatrywane pod względem formalnym uwzględniając poniższe:

a)      datę wpływu i kolejność zgłoszeń do Urzędu Gminy i Miasta Koziegłowy (Biuro Podawcze/Informacja),

b)      kompletność złożonych dokumentów w szczególności należy wypełnić wszystkie pola w dokumentach zgłoszeniowych.

 

Prosimy o zwrócenie uwagi na powyższe i dokładne wypełnienie ankiety.

Ze względu na krótki czas złożenia wniosku o dofinansowanie nie przewiduje się możliwości wniesienia uzupełnień.

6.      Dokumenty zgłoszeniowe złożone w innej formie niż to przewidują powyższe zapisy nie będą rozpatrywane.

7.      Uczestnictwo w Projekcie jest uwarunkowane :

a)      brakiem zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Koziegłowy oraz Zespołu Usług Komunalnych na dzień podpisywania umowy dotyczącej zobowiązań organizacyjnych i finansowych na późniejszym etapie realizacji projektu,

b)      spełnieniem wymogów technicznych oraz dotyczących realizacji założeń projektowych w ramach powyższego Programu. Weryfikacja wymogów zostanie przeprowadzona na dalszym etapie realizacji zadania.

8.      Projekt będzie realizowany przez Gminę Koziegłowy jednie w przypadku pozyskania dofinansowania przez Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne.

9.      Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu wynikających z postanowień Regulaminu Naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, dokumentów programowych oraz innych wytycznych i aktów prawnych niezbędnych do realizacja zadania objętego wnioskiem aplikacyjnym w ramach funkcjonującego Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego.

Załączniki do podbrania znajdują się poniżej

29

STY

2024

8321

razy

czytano

113/4594

kozieglowy.pl

Najnowsze aktualności